Profiler 6kg

Kód produktu 03336
Dostupnost Skladem
Cena před slevou 3630,62 Kč
Cena bez DPH 2868,19 Kč
Cena s DPH 3470,51 Kč
Přidat do košíku

Potřebujete poradit?

Obraťte se na našeho specialistu
Jakub Konečný Prodejce

Popis produktu

Profiler® je fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelného granulátu k ochraně révy proti chorobám.


Charakteristika:
Systémový fungicid


Účinná látka:
Fosetyl Aluminium (ISO) 667 g/kg
t.j. triethyltrifosfonát hlinitý
Fluopicolid (ISO) 44,4 g/kg
tj. 2,6-dichlor-N-


Působení přípravku:
Účinná látka Fosetyl Aluminium náleží mezi fosfonáty, podskupinu ethylfosfonáty (FRACkód č. 33). Působí specificky, ovlivňuje metabolismus aminokyselin a skladbu bílkovin, posiluje odolnost rostlinných pletiv k infekci. Omezuje klíčení zoosporangií, blokuje růst mycelia a částečně omezuje sporulaci. Účinkuje především proti houbám z třídy Ooomycetes (Phytophthora spp., Plasmopara spp., Peronospora spp., Perenoplasmopara spp., Pythium spp. aj.) a některým jiným houbám a bakteriím (Erwynia amylovora). Působí systemicky, pohyb v rostlině je akropetální (xylémem) i bazipetální (floémem). Je přijímána jak nadzemními částmi rostlin, tak i kořeny. K příjmu nadzemními částmi rostlin dochází již během 30 minut po aplikaci. Účinkuje pouze preventivně, nejlépe působí v době aktivního růstu rostlin, vyznačuje se dlouhodobým účinkem. Velmi dobře chrání mladé části rostlin. Účinná látka Fluopicolid náleží mezi acylpicolidy (FRAC skupina B5, kód č.43). Na úrovni houbových buněk je účinná v několika fázích vývojového cyklu hub. Má silný účinek na uvolňování zoospor a silně inhibuje jejich mobilitu. Kromě toho působí na klíčení zoospor. Také účinkuje na sporulaci a inhibuje mycelium rostoucí uvnitř rostlinných pletiv. Fluopicolide má preventivní i kurativní účinek a antisporulační efekt. V rostlině se převážně přemisťuje translaminárně, je akropetálně redistribuována xylemem.


Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku se pomalu nasype do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplní na požadovaný objem. Potom se vše důkladně rozmíchá. V případě použití směsí přípravků je zakázáno mísit jejich koncentráty a přípravky se vpravují do nádrže odděleně. Rovněž tak nelze mísit koncentrát přípravku přímo s adjuvantem. Aplikační kapalinu použijeme bezprostředně po přípravě.


Dávkování:
- vinná réva (plíseň révová) 30 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 21 dní (max. 3x za vegetační sezónu)


Aplikační poznámky:
Profiler® se v révě proti plísní révové aplikuje výhradně preventivně, jako součást aplikačního sledu, optimálně na základě signalizace. Optimálně se aplikuje od růstového stádia zřetelně viditelných základů květenství (BBCH 53) do růstového stádia počátku zapojování hroznů (BBCH 77), nejpozději lze použít do počátku zaměkání bobulí (BBCH 81). Vlastnosti přípravku se optimálně využijí při použití v období aktivního růstu rostlin. Přípravek se obvykle používá v intervalu 12 - 14 dní. Za podmínek velmi silného infekčního tlaku plísně révy je možné intervaly mezi aplikacemi zkrátit do hranice 10 - 12 dní. Za podmínek nižšího infekčního tlaku lze intervaly mezi aplikacemi prodloužit přes hranici 14 dní. Přípravek vykazuje při použití proti plísni révové vedlejší účinnost i proti plísni šedé (botrytidě). Využití vedlejší účinnosti je vhodné především při ošetření v období dokvétání nebo v období počátku zapojování hroznů.


Antirezistentní strategie:
Profiler® nevykazuje křížovou rezistenci s fungicidy ze skupiny fenylamidů, Qol fungicidy, CAA fungicidy a účinnou látkou cymoxanil. Profiler® používáme výhradně preventivně, s vyvarováním se kurativního a eradikativního použití přípravku. K zabránění vzniku rezistence neaplikujte přípravek Profiler® nebo jiný obsahující účinnou látku se stejným mechanismem působení jako fluopicolide vícekrát než 3x v průběhu vegetačního období a max. 2x za sebou. Celkový počet aplikací fungicidů obsahujících účinné látky ze skupiny acylpicolidů nesmí překročit 50% celkového počtu aplikací proti plísni révové za vegetaci. Při použití v závěru vegetace (po BBCH 77) je vhodné za podmínek silného infekčního tlaku používat Profiler® formou směsi s některým z vícebodově působících fungicidních přípravků proti plísni révové.


Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.


Upozornění: 
Tyto údaje jsou pouze informativní. Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Specifikace produktu

Choroby Plíseň révová
Způsob účinku(systémový/kontaktní) Systémový
Konzistence(tekutý,granulový, práškový) Granulovaný
Pesticidy Fungicid
Velikost balení 6 kg
0 "Profiler® je fungicídny prípravok vo forme vo vode dispergovatelného granulátu na ochranu viniča proti chorobám.


Charakteristika:
Systémový fungicíd


< STRONG> Účinná látka:
Fosetyl Aluminium (ISO) 667 g / kg
tj triethyltrifosfonát hlinitý
Fluopicolid (ISO) 44,4 g / kg
tj. 2,6-dichlór-N-


Pôsobenie prípravku:
Účinná látka Fosetyl Aluminium patrí medzi fosfonáty, podskupinu ethylfosfonáty (FRACkód č. 33). Pôsobí špecificky, ovplyvňuje metabolizmus aminokyselín a skladbu bielkovín, posilňuje odolnosť rastlinných pletív k infekcii. Obmedzuje klíčenie zoosporangií, blokuje rast mycélia a čiastočne obmedzuje sporuláciu. Účinkuje predovšetkým proti hubám z triedy Ooomycetes (Phytophthora spp., Plasmopara spp., Peronospora spp., Perenoplasmopara spp., Pythium spp. I.) A niektorým iným hubám a baktériám (Erwynia amylovora). Pôsobí systémovo, pohyb v rastline je akropetálne (xylémom) aj bazipetálne (floémem). Je prijímaná ako nadzemnými časťami rastlín, tak i korene. K príjmu nadzemnými časťami rastlín dochádza už počas 30 minút po aplikácii. Účinkuje iba preventívne, najlepšie pôsobí v čase aktívneho rastu rastlín, vyznačuje sa dlhodobým účinkom. Veľmi dobre chráni mladé časti rastlín. Účinná látka Fluopicolid patrí medzi acylpicolidy (FRAC skupina B5, kód č.43). Na úrovni hubových buniek je účinná v niekoľkých fázach vývojového cyklu húb. Má silný účinok na uvoľňovanie zoospór a silne inhibuje ich mobilitu. Okrem toho pôsobí na klíčenie zoospór. Tiež účinkuje na sporuláciu a inhibuje mycélium rastúce vnútri rastlinných pletív. Fluopicolide má preventívny aj kuratívny účinok a antisporulačný efekt. V rastline sa prevažne premiestňuje translaminárne, je akropetálne redistribuované xylémom.


Príprava aplikačnej kvapaliny:
Odmerané množstvo prípravku sa pomaly nasype do nádrže aplikačného zariadenia naplneného do polovice vodou a doplní na požadovaný objem. Potom sa všetko dôkladne rozmieša. V prípade použitia zmesí prípravkov je zakázané miešať ich koncentráty a prípravky vlejte do nádrže oddelene. Rovnako tak nemožno miešať koncentrát lieku priamo adjuvansového. Aplikačné kvapalinu použijeme bezprostredne po príprave.


Dávkovanie:
- & nbsp; vínna réva (pleseň hroznové) 30 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 21 dní (max. 3x za vegetačné sezónu)


Aplikačné poznámky:
Profiler® sa v réve proti plesní révové aplikuje výhradne preventívne, ako súčasť aplikačného sledu, optimálne na základe signalizácie. Optimálne sa aplikuje od rastového štádia zreteľne viditeľných základov kvetenstvo (BBCH 53) do rastového štádia začiatku zapájanie hrozna (BBCH 77), najneskôr možno použiť do začiatku mäknutia bobúľ (BBCH 81). Vlastnosti prípravku sa optimálne využijú pri použití v období aktívneho rastu rastlín. Liek sa zvyčajne používa v intervale 12 - 14 dní. Za podmienok veľmi silného infekčného tlaku plesne viniča je možné intervaly medzi aplikáciami skrátiť do hranice 10 - 12 dní. Za podmienok nižšieho infekčného tlaku možno intervaly medzi aplikáciami predĺžiť cez hranicu 14 dní. Prípravok vykazuje pri použití proti plesni révové vedľajšie účinnosť aj proti plesni sivej (botrytíde). Využitie vedľajšej účinnosti je vhodné predovšetkým pri ošetrení v období odkvitaní stromov alebo v období začiatku zapájaní hrozna.


antirezistentnej stratégie:
Profiler® nevykazuje krížovú rezistenciu s fungicídmi zo skupiny fenylamidů , QOL fungicídy, CAA fungicídy a účinnou látkou cymoxanil. Profiler® používame výhradne preventívne, s vyhýbaním sa kurativního a eradikativního použitia prípravku. Na zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte prípravok Profiler® alebo iný obsahujúci účinnú látku s rovnakým mechanizmom pôsobenia ako fluopicolide viackrát než 3x v priebehu vegetačného obdobia a max. 2x za sebou. Celkový počet aplikácií fungicídov obsahujúcich účinné látky zo skupiny acylpicolidů nesmie prekročiť 50% celkového počtu aplikácií proti plesni révové za vegetáciu. Pri použití v závere vegetácie (po BBCH 77) je vhodné za podmienok silného infekčného tlaku používať Profiler® formou zmesi s niektorým z viacbodovo pôsobiacich fungicídnych prípravkov proti plesni révové.


Odporúčania a možné riziká vo vzťahu k životnému prostrediu:
Veľmi toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí.


Upozornenie: & nbsp;
tieto údaje sú len informatívne. Predajca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku.
"
DescriptionPL "Profiler® to preparat grzybobójczy w postaci dyspergowalnego w wodzie granulatu do ochrony winorośli przed chorobami.


Charakterystyka:
Ogólnoustrojowy środek grzybobójczy


< STRONG> Substancja czynna:
Fosetyl Aluminium (ISO) 667 g / kg
ie trójfosfonian glinu trietylu Fluopikolid (ISO) 44,4 g / kg BR, tj. 2,6-dichloro-N-


Działanie:
Substancja czynna Fosetyl Aluminium należy do fosfonianów, podgrupy etylofosfonianów (kod FRAC nr 33). Działa specyficznie, wpływa na metabolizm aminokwasów i skład białek, wzmacnia odporność tkanek roślinnych na infekcje. Ogranicza kiełkowanie zoosporangii, blokuje wzrost grzybni i częściowo ogranicza zarodnikowanie. Działa głównie na grzyby z klasy Ooomycetes (Phytophthora spp., Plasmopara spp., Peronospora spp., Perenoplasmopara spp., Pythium spp. Etc.) oraz niektóre inne grzyby i bakterie (Erwynia amylovora). Działa ogólnoustrojowo, ruch w roślinie jest akropetalny (ksylem) i bazipetalny (łyko). Akceptowany zarówno przez nadziemne części roślin, jak i przez korzenie. Wchłanianie przez nadziemne części roślin następuje w ciągu 30 minut od aplikacji. Działa tylko profilaktycznie, najlepiej sprawdza się podczas aktywnego wzrostu roślin, działa długotrwale. Bardzo dobrze chroni młode części roślin. Substancja czynna Fluopikolid należy do acylopikolidów (grupa FRAC B5, kod nr 43). Na poziomie komórek grzybów działa na kilku etapach cyklu rozwojowego grzyba. Ma silny wpływ na uwalnianie zoospor i silnie hamuje ich ruchliwość. Ponadto działa na kiełkowanie zoospor. Działa również na sporulację i hamuje rozwój grzybni w tkankach roślin. Fluopikolid ma działanie profilaktyczne i lecznicze oraz przeciwzapalne. W roślinie występuje głównie translaminarnie, jest rozprowadzany akropetycznie przez ksylem


Przygotowanie płynu aplikacyjnego:
Odmierzoną ilość preparatu powoli wlewa się do zbiornika urządzenia aplikacyjnego do połowy wypełnionego wodą i uzupełnić do wymaganej objętości. Następnie wszystko jest dokładnie wymieszane. W przypadku stosowania mieszanin preparatów zabrania się mieszania ich koncentratów, a preparaty są wprowadzane do zbiornika oddzielnie. Nie jest również możliwe bezpośrednie mieszanie koncentratu produktu z adiuwantem. Płyn do aplikacji użyć bezpośrednio po przygotowaniu


Dawkowanie:
- & nbsp; winorośl 30 g / 10 l wody / 100 m2 / OL 21 dni (maks. 3x w sezonie wegetacyjnym)


Uwagi dotyczące aplikacji:
Profiler® jest stosowany do winorośli przeciwko pleśni winorośli wyłącznie zapobiegawczo, część sekwencji aplikacji, optymalnie oparta na sygnalizacji. Optymalnie aplikuje się od fazy wzrostu wyraźnie widocznych kwiatostanów (BBCH 53) do fazy wzrostu początku zajęcia winogron (BBCH 77), najpóźniej do początku mięknięcia jagód (BBCH 81). Właściwości produktu są optymalnie wykorzystywane w okresie aktywnego wzrostu roślin. Produkt stosuje się zwykle w odstępie 12-14 dni. W warunkach bardzo silnej presji infekcyjnej grzyba winorośli możliwe jest skrócenie przerw między aplikacjami do granicy 10 - 12 dni. W warunkach niższej presji infekcyjnej przerwy między aplikacjami mogą wydłużyć się do ponad 14 dni. Produkt stosowany przeciw pleśni winorośli wykazuje również skutki uboczne w przypadku szarej pleśni (botrytis). Stosowanie efektów ubocznych jest szczególnie odpowiednie w przypadku leczenia w okresie kwitnienia lub podczas początku zajęcia winogron.


Strategia zwalczania oporności:
Profiler® nie wykazuje odporności krzyżowej z fungicydami fenyloamidowymi , Fungicydy Qol, fungicydy CAA i substancja czynna cymoksanil. Używamy Profiler® wyłącznie jako środek zapobiegawczy, unikając leczniczego i eradykacyjnego stosowania produktu. Aby zapobiec rozwojowi oporności, nie należy stosować preparatu Profiler® lub innego produktu zawierającego substancję czynną o takim samym mechanizmie działania jak fluopikolid więcej niż 3 razy w okresie wegetacji i maksymalnie 2 razy z rzędu. Całkowita liczba zastosowań fungicydów zawierających substancje czynne z grupy acylopikolidów nie może przekraczać 50% całkowitej liczby zastosowań przeciwko grzybom winorośli podczas wegetacji. W przypadku stosowania pod koniec wegetacji (po BBCH 77), zaleca się stosowanie Profiler® w postaci mieszanki z jednym z wielopunktowych fungicydów przeciwko grzybowi winorośli w warunkach silnej presji infekcyjnej.


Zalecenia i możliwe zagrożenia odnoszące się do środowiska:
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


Ostrzeżenie: & nbsp;
Dane te mają wyłącznie charakter informacyjny. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem produktu"
Profesionalita, respekt, dlouhodobé vztahy s klienty
Široká nabídka zboží a služeb. Kvalitní servis
Firemní hodnoty
Rychlé doručení zboží