Sulka K 5L

Kód produktu 300380000
Dostupnost Na Dotaz
Cena před slevou 602,70 Kč
Cena bez DPH 476,13 Kč
Cena s DPH 576,12 Kč
Přidat do košíku

Potřebujete poradit?

Obraťte se na našeho specialistu
Jakub Konečný Prodejce

Popis produktu

Sulka - K je kapalný sirný koncentrát obsahující 19 % polysulfidické síry, bezchloridový draslík a dusík. Je určená především pro základní hnojení půdy. Dále se tento koncentrovaný postřikový přípravek používá k ochraně rostlin proti houbovým chorobám a živočišným škůdcům.

Charakteristika:
Kapalné NK hnojivo
3% N + 14% K2O + 2% CaO + 19% S

Působení a použití:
Používá se jako půdní hnojivo a je určeno k doplnění konkrétních výživových složek významně ovlivňujících kvalitu pěstovaných plodin. Patří mezi nejkoncentrovanější zdroje síry v čiré roztokové formě, která je dobře přijatelná rostlinami, část v rychle působící a část v pozvolně působící formě. Je vysoce efektivním zdrojem síry v polysulfidické formě, která v půdě pozvolna oxiduje na elementární, na rostliny rychle působící síranovou formu. Je také zdrojem dusíku v rychle působící močovinové formě a neobsahuje dusičnanový - nitrátový dusík, který je hlavním zdrojem nekrotického působení na rostliny. Vzhledem k vysokému obsahu polysulfidické síry vykazuje také fungicidní a akaricidní účinnost a je účinný proti vícerým houbovým chorobám (hlavně proti padlí) a také proti některým živičišným škůdcům. Jako sekundární živinu obsahuje vápník ve vodorozpustné formě, která v rostlinách reguluje látkovou přeměnu a je jednou z hlavních složek pro vytváření mechanismů, tzv. indukované rezistence rostlin. Snižuje také kyselost půd. 

Dávkování při hnojení:
Hnojivá zálivka minimálně 14 dní před výsadbou. Množství hnojiva k rozmíchání v 10 l vody (dávka na 10 m2 půdy):
obilniny 12 - 15 ml
olejniny 12 - 14 ml
brambory 10 - 12 ml
košťáloviny, cibule, cibuloviny 12 - 15 ml

Dávkování při ošetření proti škůdcům:
Sulka - K má také vyníkající účinky pro ošetření dřevin, vinné révy a ovocných stromů. Vlivem přítomnosti síry působí pozitivně proti přezimujícím škůdcům a proti kadeřavosti broskvoní. Aplikuje se postřikem před rašením. Množství hnojiva rozmíchaného do 5 l vody:
broskvoně 200 - 250 ml
vinná réva 200 - 250 ml
ovocné stromy 50 - 60 ml 

Aplikační poznámky:
Nejlepších výsledků dosáhneme při teplotách do 20 °C. Při vyšších teplotách nad 25 °C a postřiku na rostlinu může hnojivo způsobit popálení mladých rostlin.
HNOJIVO NENÍ URČENO PRO LISTOVOU APLIKACI !

TIP:
Sulka - K je také vhodná k moření česneku - před výsadbou namáčíme v roztoku 40 ml na 1 l vody po dobu 6-12 hodin a poté ihned vysazujeme.

Upozornění: 
Tyto údaje jsou pouze informativní. Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím hnojiva. 

Specifikace produktu

Konzistence(tekutý,granulový, práškový) Tekutina
Velikost balení 5 l
0 "Sulka - K je kvapalný sírny koncentrát obsahujúci 19% polysulfidické síry, bezchloridový draslík a dusík. Je určená predovšetkým pre základné hnojenie pôdy. Ďalej sa tento koncentrovaný postrekový prípravok používa na ochranu rastlín proti hubovým chorobám a živočíšnym škodcom.

Charakteristika:
Kvapalné NK hnojivo
3% N + 14% K2O + 2 % CaO + 19% s

Pôsobenie a použitia:
Používa sa ako pôdne hnojivo a je určené na doplnenie konkrétnych výživových zložiek významne ovplyvňujúcich kvalitu pestovaných plodín. Patrí medzi najkoncentrovanejšej zdroje síry v čírej roztok forme, ktorá je dobre prijateľná rastlinami, časť v rýchlo pôsobiace a časť v pozvoľne pôsobiaca forme. Je vysoko efektívnym zdrojom síry v polysulfidické forme, ktorá v pôde pozvoľna oxiduje na elementárne, na rastliny rýchlo pôsobiace síranom formu. Je tiež zdrojom dusíka v rýchlo pôsobiace močovina forme a neobsahuje dusičnanový - nitračný dusík, ktorý je hlavným zdrojom nekrotického pôsobenie na rastliny. Vzhľadom k vysokému obsahu polysulfidické síry vykazuje tiež fungicídny a akaricídny účinnosť a je účinný proti viacerým hubovým chorobám (hlavne proti múčnatke) a tiež proti niektorým živičišným škodcom. Ako sekundárny živinu obsahuje vápnik vo vodorozpustnej forme, ktorá v rastlinách reguluje látkovú premenu a je jednou z hlavných zložiek pre vytváranie mechanizmov, tzv. Indukovanej rezistencie rastlín. Znižuje tiež kyslosť pôd. & Nbsp;

Dávkovanie pri hnojení:
Hnojivá zálievka minimálne 14 dní pred výsadbou. Množstvo hnojiva k rozmiešanie v 10 l vody (dávka na 10 m2 pôdy):
- & nbsp; obilniny 12 - 15 ml
- & nbsp; olejniny 12 - 14 ml
- & nbsp; zemiaky 10 - 12 ml
- & nbsp; hlúboviny, cibuľa, cibuľoviny 12 - 15 ml

Dávkovanie pri ošetrení proti škodcom:
Sulka - K má tiež vynikajúce účinky na ošetrenie drevín, vínnej révy a ovocných stromov. Vplyvom prítomnosti síry pôsobí pozitívne proti prezimujúcim škodcom a proti kučeravosti broskýň. Aplikuje sa postrekom pred rašením. Množstvo hnojiva rozmiešaného do 5 l vody:
- & nbsp; broskyne 200 - 250 ml
- & nbsp; vínna réva 200 - 250 ml
- & nbsp; ovocné stromy 50 - 60 ml & nbsp;

Aplikačné poznámky:
Najlepšie výsledky dosiahneme pri teplotách do 20 ° C. Pri vyšších teplotách nad 25 ° C a postreku na rastlinu môže hnojivo spôsobiť popálenie mladých rastlín.
HNOJIVO NIE JE URČENÉ PRE listovej APLIKÁCIU!

TIP:
Sulka - K je tiež vhodná na morenie cesnaku - pred výsadbou namáčame v roztoku 40 ml na 1 l vody po dobu 6-12 hodín a potom ihneď vysádzame.

Upozornenie: & nbsp;
Tieto údaje sú len informatívne. Predajca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím hnojiva. & Nbsp;"
DescriptionPL "Sulka-K to płynny koncentrat siarki zawierający 19% siarki polisiarczkowej, potasu bezchlorkowego i azotu. Przeznaczony jest przede wszystkim do podstawowego nawożenia gleby. Ponadto ten skoncentrowany preparat do opryskiwania służy do ochrony roślin przed chorobami grzybiczymi i szkodnikami zwierzęcymi.

Charakterystyka:
Płynny nawóz NK
3% N + 14% K2O + 2 % CaO + 19% S

Działanie i zastosowanie:
Stosowany jest jako nawóz doglebowy i ma na celu uzupełnienie określonych składników pokarmowych znacząco wpływających na jakość uprawianych roślin. Są jednymi z najbardziej stężonych źródeł siarki w postaci klarownego roztworu, dobrze akceptowanego przez rośliny, częściowo w postaci szybko działającej, a częściowo w postaci wolno działającej. Jest wysoce skutecznym źródłem siarki w postaci polisiarczku, która w glebie stopniowo utlenia się do pierwiastkowej, szybko działającej formy siarczanowej roślin. Jest również źródłem azotu w szybko działającym moczniku i nie zawiera azotu azotanowo-azotanowego, który jest głównym źródłem nekrotycznego działania na rośliny. Ze względu na wysoką zawartość siarki polisiarczkowej ma również działanie grzybobójcze i roztoczobójcze oraz jest skuteczny przeciwko wielu chorobom grzybiczym (głównie przeciwko mączniakowi prawdziwemu), a także niektórym szkodnikom zwierzęcym. Jako pożywka wtórna zawiera wapń w postaci rozpuszczalnej w wodzie, który reguluje metabolizm roślin i jest jednym z głównych składników tworzących mechanizmy tzw. Indukowanej odporności roślin. Zmniejsza również zakwaszenie gleby. & Nbsp;

Dawka nawozu:
Podlewanie nawozu co najmniej 14 dni przed sadzeniem. Ilość nawozu do zmieszania w 10 l wody (dawka na 10 m2 gleby):
- & nbsp; zboża 12-15 ml
- & nbsp; nasiona oleiste 12 - 14 ml
- & nbsp; ziemniaki 10 - 12 ml
- & nbsp; wiśnie, cebula, cebulki 12-15 ml

Dozowanie w zwalczaniu szkodników:
Sulka - K ma również doskonałe działanie w leczeniu roślin drzewiastych, winorośli i drzew owocowych. Dzięki obecności siarki działa pozytywnie na zimujące szkodniki oraz na kędzierzawość brzoskwiń. Nakłada się przez rozpylanie przed kiełkowaniem. Ilość nawozu zmieszana z 5 l wody:
- & nbsp; brzoskwinie 200 - 250 ml
- & nbsp; winorośl 200 - 250 ml
- & nbsp; drzewa owocowe 50 - 60 ml & nbsp;

Uwagi dotyczące aplikacji:
Najlepsze wyniki osiągamy w temperaturach do 20 ° C. Przy wyższych temperaturach powyżej 25 ° C i opryskaniu rośliny nawóz może spowodować oparzenia młodych roślin.
NAWÓZ NIE JEST PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA NA LIŚCIACH!

nadaje się również do marynowania czosnku - przed sadzeniem moczyć w roztworze 40 ml na 1 litr wody na 6-12 godzin, a następnie od razu posadzić.

Uwaga: & nbsp;
służą wyłącznie do celów informacyjnych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użyciem nawozu. & Nbsp;"
Profesionalita, respekt, dlouhodobé vztahy s klienty
Široká nabídka zboží a služeb. Kvalitní servis
Firemní hodnoty
Rychlé doručení zboží