Roundup Klasik PRO 5L

Kód produktu P/15244116023
Dostupnost Skladem
Cena před slevou 1124,18 Kč
Cena bez DPH 888,10 Kč
Cena s DPH 1074,60 Kč
Přidat do košíku

Potřebujete poradit?

Obraťte se na našeho specialistu
Jakub Konečný Prodejce

Popis produktu

Roundup Klasik Pro 20L je totální herbicid určený k likvidaci širokého spektra jednoletých a víceletých plevelů, se systémovým účinkem pro postřik na list.

BALENÍ PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE - při koupi nutno doložit CERTIFIKÁT ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI. Tyto přípravky mohou nakupovat pouze osoby s platným osvědčením II. nebo III. stupně - odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky dle zákona č. 199/2012 Sb. a vyhlášky č. 206/2012 Sb. nebo osoby, za které se osoba s takovým platným osvědčením zaručí.

Ovocné sady a vinice
Jádroviny, réva vinná, peckoviny (kromě broskvoní): Proti svlačci rolnímu, pampelišce lékařské a kopřivě dvoudomé se vzhledem k jejich odolnosti doporučuje ošetřovat dávkou 7,5 l/ha po nasazení poupat, popřípadě aplikaci po několika týdnech zopakovat. U ostatních plevelů se aplikace řídí výškou plevelů během celého vegetačního období. Ošetřované rostliny mají být v plném růstu a nejméně 20 cm vysoké. Víceleté hluboko zakořeňující plevele nesmí být zakryty jinými plevely. Ošetření, při kterých hrozí zasažení kmínků postřikem, se doporučuje provádět nejdříve 3. rokem po výsadbě.

Lesní hospodářství
Školky
Komposty se ošetřují od července do poloviny září. Na úhorovaných produkčních plochách se provádí předseťová aplikace před síjí nebo školkováním, při plném růstu plevelů. Na záhonech se zaškolkovanými sazenicemi jehličnanů (mimo modřín) se provádí ošetření maximální dávkou 3,0 l na 1 ha koncem srpna nebo začátkem září po vyzrání letorostů. Pokud je nezbytně nutné ošetřovat dříve, nebo jedná-li se o sazenice listnáčů, pak musí být sazenice chráněny ochranným krytem.

Lesní porosty
V kulturách jehličnanů (s výjimkou modřínů) při aplikaci přes vrcholky stromků se ošetřuje až po vyzrání letorostů, tj. v srpnu až září, dokud je nežádoucí vegetace v plném růstu a listy jsou zelené. Při použití dávky nad 3 l/ha je nutno vyhnout se postřiku přes vrcholky stromků a účinným způsobem zamezit úletu postřikové kapaliny na kulturu (trysky s krytem). Aplikace během vegetačního období jehličnatých a listnatých dřevin je možná pouze při účinném clonění úletu postřikové kapaliny, tj. použitím postřikovačů s kryty trysek. Dávka se řídí stupněm zaplevelení a vzrůstem buřeně. Proti hasivce orličí se ošetřuje až v době, kdy jsou čepele plně vyvinuté, tj. od poloviny srpna do konce září. V případě odolných dřevin,jako např. jeřáb obecný, krušina olšová, zimolez nebo maliníky a ostružiníky je nutno zvýšit dávku až na 7,0 l na ha, popřípadě aplikaci po několika týdnech opakovat. Na přesličku rolní Roundup Klasik Pro nepůsobí.

Prořezávky a probírky
Hubení výmladků se provádí cíleným postřikem výmladků 5% vodním roztokem. K potlačení zmlazování pařezů se používá nátěr (15% roztok) nebo postřik (5% roztok) pařezů ve vegetačním období mimo jarního období zesíleného toku mízy. Ošetření je nutno provést do 8–9 hodin po prořezání kmínků.

Orná půda
Po sklizni kulturních plodin.
Ošetření se provádí po sklizni, kdy pýr dosáhne výšky 15-25 cm, tj. má vyvinuté nejméně 3 - 4 listy.

Obilniny (mimo množitelské porosty)
V obilninách proti plevelům v polehlých nebo silně zaplevelených porostech v předsklizňové aplikaci lze přípravek používat 10 dní před sklizní. Vlhkost zrna při aplikaci herbicidu Roundup Klasik Pro má být max. 30 %.

Hrách, peluška (mimo množitelské porosty)
V porostech hrachu a pelušky lze přípravek aplikovat 10 dní před sklizní. Vlhkost zrna při aplikaci herbicidu Roundup Klasik má být max. 30%.

Len (mimo množitelské porosty)
Ve lnu při předsklizňové aplikaci se přípravek použije 8-10 dní před sklizní.

Řepka olejka (mimo množitelské porosty)
V řepce lze přípravek aplikovat 10-14 dnů před sklizní, kdy dvě třetiny šešulí mají hnědá zrna.

Louky a pastviny
Proti smetánce lékařské se vzhledem k její odolnosti doporučuje ošetřovat dávkou 6,0 l/ha, případně aplikaci po několika týdnech opakovat.

Potlačení růstu rostlin
Aplikovat při výšce porostu 10 - 15 cm. V případě potřeby, po pominutí retardačního růstu (cca 6- 8 týdnů) lze aplikaci opakovat. Aplikaci je vhodné během sezóny střídat se sečením.

Zavlažovací kanály
Účinek přípravku je zpomalován chladným a suchým počasím v údobí aplikace. Proti svlačci rolnímu a kopřivě dvoudomé se doporučuje ošetřovat po nasazení poupat, popřípadě aplikaci po několika týdnech zopakovat. U ostatních plevelů se aplikace řídí výškou plevelů během celého vegetačního období. Ošetřované rostliny mají být v plném růstu a nejméně 20 cm vysoké. Víceleté hluboko zakořeňující plevele nesmí být zakryty jinými plevely. Uživatel musí mít na paměti, že přípravek může zahubit veškerou vegetaci.

Železnice
Ošetření lze provádět po celé období vegetace, nejlépe od poloviny května do konce června. Na plevele vzešlé z půdní zásoby semen je třeba aplikaci zopakovat.

Nezemědělská půda
Nežádoucí vegetace
Roundup Klasik lze použít k odstranění nežádoucí vegetace na hřištích, chodnících, parkovištích, hřbitovech, skladovacích plochách a v areálech podniků a ostatních plochách.
Bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská a jiné expandující druhy plevelů Při aplikaci je nutno zabezpečit rovnoměrné zvlhčení celé rostliny. Aplikace se provádí od počátku tvorby květních orgánů do odkvětu, aby se zabránilo vzniku klíčivých semen.


Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Roundup Klasik.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Postřik provádějte jen za bezvětří, nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob s postupem do neošetřené plochy.

Poznámka: Fotografie je pouze ilustrativní.


Specifikace produktu

Konzistence(tekutý,granulový, práškový) Tekutý
Pesticidy Herbicid
Velikost balení 5 l
0 "

Roundup Klasik Pre 20L je totálna herbicíd určený na likvidáciu širokého spektra jednoročných a viacročných burín, so systémovým účinkom pre postrek na list.

BALENIE PRE PROFESIONÁLNE - pri kúpe nutné doložiť CERTIFIKÁT ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI. Tieto prípravky môžu nakupovať len osoby s platným osvedčením II. alebo III. stupňa - odbornej spôsobilosti na nakladanie s prípravkami podľa zákona č. 199/2012 Zb. a vyhlášky č. 206/2012 Zb. alebo osoby, za ktoré sa osoba s takým platným osvedčením zaručí.

Ovocné sady a vinice
Jadroviny, vinič, kôstkoviny (okrem broskýň ): & nbsp; Proti pupenca rolnímu, púpave lekárske a & nbsp; žihľave dvojdomej sa vzhľadom k & nbsp; ich odolnosti odporúča ošetrovať dávkou 7,5 l / ha po nasadení pukov, prípadne aplikáciu po niekoľkých týždňoch zopakovať. U & nbsp; ostatných burín sa aplikácia riadi výškou burín behom celého vegetačného obdobia. Ošetrované rastliny majú byť v & nbsp; plnom raste a & nbsp; najmenej 20 cm vysoké. Viacročné hlboko koreniace buriny nesmú byť zakryté inými burinami. Ošetrenie, pri ktorých hrozí zasiahnutí kmienkov postrekom, sa odporúča vykonávať najskôr 3. rokom po výsadbe.

Lesné hospodárstvo
Škôlky
Komposty sa ošetrujú od júla do polovice septembra. Na úhorovaných produkčných plochách sa vykonáva predsejbová aplikácie pred šijú alebo školkováním, pri plnom raste burín. Na záhonoch sa zaškolkovanými sadenicami ihličnanov (okrem smrekovec) sa vykonáva ošetrenie maximálnou dávkou 3,0 l na 1 ha koncom augusta alebo začiatkom septembra po vyzretí letorastov. Pokiaľ je nevyhnutne nutné ošetrovať skôr, alebo ak ide o & nbsp; sadenice listnáčov, potom musí byť sadenice chránené ochranným krytom.

Lesné porasty
V kultúrach ihličnanov (s výnimkou smrekovcov ) pri aplikácii cez vrcholky stromčekov sa ošetruje až po vyzretí letorastov, tj. v & nbsp; auguste až septembri, kým je nežiaduce vegetácie v & nbsp; plnom raste a & nbsp; listy sú zelené. Pri použití dávky nad 3 l / ha je nutné vyhnúť sa postreku cez vrcholky stromčekov a & nbsp; účinným spôsobom zamedziť úletu postrekovej kvapaliny na kultúru (trysky s & nbsp; krytom). Aplikácia počas vegetačného obdobia ihličnatých a & nbsp; listnatých drevín je možná iba pri účinnom clonenie úletu postrekovej kvapaliny, tj. Použitím postrekovačov s & nbsp; kryty trysiek. Dávka sa riadi stupňom zaburinenia a & nbsp; vzrastom buriny. Proti hasivce orla sa ošetruje až v & nbsp; dobe, keď sú čepele plne vyvinuté, tj. Od polovice augusta do konca septembra. V & nbsp; prípade odolných drevín, ako napr. Žeriav obyčajný, krušina jelšová, zimolez alebo maliny a & nbsp; ostružiny je nutné zvýšiť dávku až na 7,0 l na ha, prípadne aplikáciu po niekoľkých týždňoch opakovať. Na prasličku roľná Roundup Klasik Pre nepôsobí.

prerezávaním a prebierky
Ničenie výmladky sa vykonáva cieleným postrekom výmladky 5% vodným roztokom. K & nbsp; potlačenie zmladzovanie pňov sa používa náter (15% roztok) alebo postrek (5% roztok) pňov vo vegetačnom období mimo jarného obdobia zosilneného toku miazgy. Ošetrenie je nutné vykonať do 8-9 hodín po prerezaní kmienkov.

Orná pôda
Po zbere kultúrnych plodín.
Ošetrenie sa vykonáva po zbere, kedy pýr dosiahne výšku 15 -25 cm, tj. má vyvinuté najmenej 3 - 4 listy.

Obilniny (okrem množiteľské porasty)
v obilninách proti burinám v & nbsp; polehlých alebo silne zaburinených porastoch v & nbsp; predzberové aplikácii možno prípravok používať 10 dní pred zberom. Vlhkosť zrna pri aplikácii herbicídu Roundup Klasik Pro má byť max. 30%.

Hrach, peluška (okrem množiteľské porasty)
V porastoch hrachu a peluška možno prípravok aplikovať 10 dní pred zberom. Vlhkosť zrna pri aplikácii herbicídu Roundup Klasik má byť max. 30%.

Ľan (okrem množiteľské porasty)
Vo ľanu pri predzberové aplikácii sa prípravok použije 8-10 dní pred zberom .

Repka olejná (okrem množiteľské porasty)
V repke sa liek môže aplikovať 10-14 dní pred zberom, kedy dve tretiny šešulí majú hnedá zrna.

Lúky a pasienky
Proti smotánke lekárskej sa vzhľadom k & nbsp; jej odolnosti odporúča ošetrovať dávkou 6,0 l / ha, prípadne aplikáciu po niekoľkých týždňoch opakovať.

Potlačenie rastu rastlín
Aplikovať pri výške porastu 10 - 15 cm. V prípade potreby, po pominutí retardačního raste (cca 6- 8 týždňov) je možné aplikáciu opakovať. Aplikáciu je vhodné počas sezóny striedať sa kosením.

Zavlažovacie kanály
Účinok prípravku je spomaľovaný chladným a & nbsp; suchým počasím v & nbsp; obdobie aplikácie. Proti pupenca rolnímu a & nbsp; žihľave dvojdomej sa odporúča ošetrovať po nasadení pukov, prípadne aplikáciu po niekoľkých týždňoch zopakovať. U & nbsp; ostatných burín sa aplikácia riadi výškou burín behom celého vegetačného obdobia. Ošetrované rastliny majú byť v & nbsp; plnom raste a & nbsp; najmenej 20 cm vysoké. Viacročné hlboko koreniace buriny nesmú byť zakryté inými burinami. Užívateľ musí mať na pamäti, že liek môže zahubiť všetku vegetáciu.

Železnice
Ošetrenie možno vykonávať počas celého obdobia vegetácie, najlepšie od polovice mája do konca júna. Na buriny vzišla z pôdnej zásoby semien je potrebné aplikáciu zopakovať.

nepoľnohospodárske oblasti
Nežiaduce vegetácie
Roundup Klasik možno použiť na odstránenie nežiaducej vegetácie na ihriskách, chodníkoch, parkoviskách, cintorínoch, skladovacích plochách a v areáloch podnikov a ostatných plochách.
Boľševník obrovský, krídlatka Sachalinská a iné expandujúcej druhy burín Pri aplikácii je nutné zabezpečiť rovnomerné zvlhčenie celej rastliny. Aplikácia sa vykonáva od začiatku tvorby kvetných orgánov do odkvitnutí, aby sa zabránilo vzniku klíčivých semien.


Vzhľadom k charakteru prípravku nemožno v prípade nedostatočného vypláchnutie použitých na aplikáciu vylúčiť poškodenie následne ošetrovaných rastlín zvyšky prípravku Roundup Klasik. < BR> Pred použitím si prečítajte priložený návod na použitie.
Postrek vykonávajte len za bezvetria, alebo mierneho vánku, v tom prípade v smere po vetre od ďalších osôb s postupom do neošetrenej plochy.

Poznámka: Fotografia je len ilustratívny. < BR>

"

DescriptionPL "

Roundup Classic Pro 20L to suma Herbicyd do zwalczania szerokiej gamy jednorocznych i wieloletnich chwastów, o działaniu ogólnoustrojowym przy opryskiwaniu dolistnym.

OPAKOWANIE DLA UŻYTKOWNIKÓW PROFESJONALNYCH - przy zakupie konieczne jest udokumentowanie CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH. Produkty te mogą nabyć wyłącznie osoby posiadające ważny certyfikat II. lub III. stopień naukowy - kompetencje zawodowe w zakresie obchodzenia się z preparatami zgodnie z ustawą nr 199/2012 Dz. oraz dekret nr 206/2012 Coll. lub osoby gwarantowane przez osobę posiadającą ważny certyfikat.

Sady owocowe i winnice
Jądra, winorośle, owoce pestkowe (z wyłączeniem brzoskwiń) ): & nbsp; Ze względu na ich odporność zaleca się wyprawę w dawce 7,5 l / ha na porosty, mniszka lekarskiego i pokrzywy dwupienne, a aplikację powtórzyć po kilku tygodniach. W przypadku & nbsp; innych chwastów aplikacja jest regulowana przez wysokość chwastów w ciągu całego sezonu wegetacyjnego. Potraktowane rośliny powinny być & nbsp; w pełni wyrośnięte i & nbsp; mieć co najmniej 20 cm wysokości. Wieloletnie chwasty głęboko zakorzenione nie mogą być pokryte innymi chwastami. Zabiegi, w których istnieje ryzyko uszkodzenia pni przez opryskiwanie, zaleca się przeprowadzać nie wcześniej niż 3 lata po posadzeniu.

Leśnictwo
Szkółki
smakołyk od lipca do połowy września. Na ściętych obszarach produkcyjnych aplikacja przedsiewna przeprowadzana jest przed siewem lub pod szkółką, przy pełnym zachwaszczeniu. Na rabatach ze szkółkarskimi sadzonkami drzew iglastych (z wyłączeniem modrzewia) zabieg przeprowadza się maksymalną dawką 3,0 l na 1 ha pod koniec sierpnia lub na początku września po dojrzewaniu pędów. Jeśli konieczne jest wcześniejsze traktowanie lub jeśli są to sadzonki liściaste, sadzonki należy zabezpieczyć osłoną.

Drzewostany
W uprawach iglastych (z wyłączeniem modrzewia ) nakładany na wierzchołki drzew, pielęgnuje się dopiero po dojrzewaniu pędów, tj. od & nbsp; sierpnia do września, o ile niepożądana roślinność jest w pełni wyrośnięta, a & nbsp; liście są zielone. Przy stosowaniu dawki powyżej 3 l / ha należy unikać opryskiwania wierzchołków drzew i & nbsp; skutecznie zapobiegać rozpylaniu cieczy opryskowej na kulturę (dysze z & nbsp; osłoną). Aplikacja w okresie wegetacji drzew iglastych i & nbsp; liściastych jest możliwa tylko przy efektywnym przesiewaniu cieczy roboczej, czyli przy użyciu opryskiwaczy z & nbsp; osłonami dysz. Dawka zależy od stopnia odchwaszczenia i & nbsp; wzrostu chwastów. Jest leczony przeciwko strażakowi orzełowi tylko w okresie pełnego rozwoju ostrzy, tj. Od połowy sierpnia do końca września. W przypadku odpornych roślin drzewiastych, takich jak jarzębina, olcha, wiciokrzew czy malina i jeżyna, dawkę należy zwiększyć do 7,0 l / ha lub powtórzyć po kilku tygodniach. Roundup Klasik Skrzyp polny nie działa na

Ścinki i przesiewanie
Eksterminacja młodych odbywa się poprzez ukierunkowane opryskiwanie młodych 5% roztworem wodnym. Powlekanie (roztwór 15%) lub opryskiwanie (roztwór 5%) pniaków podczas sezonu wegetacyjnego poza okresem wiosennym wzmożonego przepływu soków służy do powstrzymania odmładzania pniaków. Zabieg należy wykonać w ciągu 8-9 godzin po przycięciu pni.

Grunty orne
Po zbiorze plonów.
Zabieg przeprowadza się po zbiorze, gdy piórko osiągnie wysokość 15 -25 cm, tj. Ma rozwinięte co najmniej 3-4 liście

Zboża (bez materiału rozmnożeniowego)
W zbożach przeciw chwastom w & nbsp; drzewostanach leżących lub silnie zarośniętych w & nbsp; przed zbiorach aplikacji produkt można użyć 10 dni przed zbiorami. Wilgotność ziarna w przypadku stosowania herbicydu Roundup Klasik Pro nie może przekraczać 30%

Groch, groch (z wyłączeniem drzewostanów)
W drzewostanach grochu i siewki produkt można aplikować 10 dni przed żniwa. Wilgotność ziarna przy aplikacji herbicydu Roundup Klasik nie powinna przekraczać 30%

Len (z wyłączeniem drzewostanów)
W przypadku lnu do stosowania przed zbiorami produkt stosuje się 8-10 dni przed zbiorem .

Rzepak (bez materiału rozmnożeniowego)
Produkt można aplikować do rzepaku 10-14 dni przed zbiorem, gdy dwie trzecie strąków ma brązowe ziarna.

Łąki i pastwiska
Ze względu na swoją odporność zaleca się zabieg przeciw śmietankom & nbsp; dawkę 6,0 l / ha lub powtórzyć aplikację po kilku tygodniach.

Zahamowanie wzrostu rośliny
Nakładać na wysokości stojaka 10 - 15 cm. W razie potrzeby po zahamowaniu opóźnienia wzrostu (ok. 6-8 tygodni) aplikację można powtórzyć. Zaleca się przeplatać aplikację z koszeniem w sezonie.

Kanały irygacyjne
Efekt produktu jest osłabiany przez zimną i & nbsp; suchą pogodę w & nbsp; okresie aplikacji. Zaleca się zwalczać powój i pokrzywę dwupienną po założeniu pąków lub powtórzyć aplikację po kilku tygodniach. W przypadku & nbsp; innych chwastów aplikacja jest regulowana przez wysokość chwastów w ciągu całego sezonu wegetacyjnego. Potraktowane rośliny powinny być & nbsp; w pełni wyrośnięte i & nbsp; mieć co najmniej 20 cm wysokości. Wieloletnie chwasty głęboko zakorzenione nie mogą być pokryte innymi chwastami. Użytkownik musi pamiętać, że produkt może zabić całą roślinność.

Koleje
Zabieg można przeprowadzać przez cały okres wegetacji, najlepiej od połowy maja do końca czerwca. Aplikację należy powtórzyć na chwastach z materiału siewnego gleby. na cmentarzach, magazynach, terenach firmowych i innych.
Wspaniały bolszewik, pterozaur z Sachalinu i inne rozwijające się gatunki chwastów Podczas stosowania należy zapewnić równomierne zwilżenie całej rośliny. Aplikację przeprowadza się od początku formowania się organów kwiatowych aż do kwitnienia, aby zapobiec tworzeniu się kiełkujących nasion.


BR> Przed użyciem zapoznaj się z załączoną instrukcją użycia.
Spryskiwać tylko przy bezwietrznej lub lekkiej bryzie, w tym przypadku z wiatrem od innych osób wykonujących zabieg na nieleczony obszar.

Uwaga: Zdjęcia służą wyłącznie do celów poglądowych. < BR>

"
Profesionalita, respekt, dlouhodobé vztahy s klienty
Široká nabídka zboží a služeb. Kvalitní servis
Firemní hodnoty
Rychlé doručení zboží