INFICIN - zabiják octomilek

Kód produktu L/0337
Dostupnost Skladem
Cena bez DPH 437,22 Kč
Cena s DPH 529,04 Kč
Přidat do košíku

Potřebujete poradit?

Obraťte se na našeho specialistu
Tomáš Martinec Vedoucí prodejny

Popis produktu

Nový systém k záhubě octomilek.

  • BEZPEČNÉ POUŽITÍ -působí jako požerový jed – nezatěžuje ovzduší


  • VYSOKÁ ÚMRTNOST -působí také na rezistentní mouchy


  • DLOUHÁ ÚČINNOST -průběžným přidáváním vody se udržuje po dobu 6 – 8 týdnů aktivní na ploše ca. 16 m2 

Návod k použití
Z plastové dózy vyjměte návnadu (reakční kotouč). Na molitanovou houbičku ve spodní části dózy nalejte vodu tak, aby byla řádně nasátá až po její horní okraj. Poté položte návnadu zpět na mokrou molitanovou houbičku a uzavřete víčkem. K dosažení úplného účinku dodržujte aktivační teplotu
10 – 20°C. Po 24 hodinách aktivace odklopte víčko a položte na vodorovnou plochu v místě výskytu octomilek, mimo dosah dětí a zvířat! Inficin působí po dobu 6-8 týdnů při pravidelném doplňování vody. Vodu doplňujte středem otvoru návnady maximálně po horní hranu molitanové houbičky. Návnadu nepřelévejte vodou! Průběžně odstraňujte uhynulé octomilky jemným smetáčkem z povrchu návnady.

Aktivační čas boxu Inficin – Zabiják octomilek:

  • Teplota místnosti ca. 20° ca. 12 hodin


  • Teplota místnosti ca. 15° ca. 18 hodin


  • Teplota místnosti ca. 10° ca. 18 – 24 hodin

Skupenství: Pevná látka (tableta)

Složení: Azamethiphos (CAS: 35575-96-3) - požerový jed proti mouchám (insekticid)
S-[(6-Chlor-2-oxooxazolo[4,5-b[pyridin-3(2H)-yl)methyl]-O, O-dimethylthiophosphat/Azamethiphos
EC č.: 252-626-0, 20g/kg

Čas potřebný pro biocidní účinek: 12-24 hodin.

Čekací období: žádné, požerový jed

Bezpečnostní pokyny: P280 Používejte ochranné rukavice a ochranný oděv. Vyvarujte se kontaktu s tabletou. Tablety nedělte. P391 Uniklý produkt seberte. Produkt je určen k maloobchodnímu prodeji. Nedovolte, aby se přípravek dostal do kanalizace nebo povrchové vody. Velmi jedovatý pro vodní organismy s dlouhodobým účinkem. P260 Nevdechujte prach. V případě potíží při nadýchání vyhledejte lékaře. Je-li požadována lékařská rada, mějte u sebe balení nebo etiketu. P302+ 350 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Může způsobit alergickou kožní reakci.

Skladování: Uchovávejte stranou od potravin a krmiv a mimo dosah dětí a zvířat. P235 Uchovávejte v chladu. P402+404 Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu. P233 [Při přepravě] uchovávejte obal těsně uzavřený. Popřípadě přepravujte v další krabici. P405 Skladujte uzamčené.
S nádobou a zbytky výrobku zacházejte jako s nebezpečnou látkou a musí být odstraňovány na místech sbírající nebezpečné látky. Kódové číslo odpadu podle ÖNORM S2100: 53103. Kód evropského katalogu odpadů 02 01 08 Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky.

Poznámka: Fotografie je pouze ilustrativní.

Specifikace produktu

Velikost balení 1 ks
Konzistence(tekutý,granulový, práškový) Prášek
Profesionalita, respekt, dlouhodobé vztahy s klienty
Široká nabídka zboží a služeb. Kvalitní servis
Firemní hodnoty
Rychlé doručení zboží