Opti Red 100g

Kód produktu L/0156
Dostupnost Na Dotaz
Cena bez DPH 142,26 Kč
Cena s DPH 172,13 Kč
Přidat do košíku

Potřebujete poradit?

Obraťte se na našeho specialistu
Jakub Konečný Prodejce

Popis produktu

Popis produktu:
OptiRED®je 100 % biologická výživa kvasinek z kvasničných buněk (polysacharidů) získávaná z kvasničné biomasy ke konci růstové fáze. Tyto polysacharidy se sklízí (na rozdíl od přípravků ze stěn kvasničných buněk) ve fázi autolýzy a obohacují se alfa-aminokyselinami, vitaminy a mineráliemi.
Polysacharidy účinkují během přípravy červeného vína.  
 
OptiRED®jsou polysacharidy, které:
- reagují s taniny,
- taniny "obalují",
- snižují adstringentnost vína,
- zlepšují "mouthfeel" červených vín,
- mají velkou reakční schopnost,
- slouží jako výživa kvasinek,
- stabilizují barvu.

Použijí-li se polysacharidy na začátku prokvašení červeného vína, "obalují" taniny a proto může dojít ke stabilizaci taninové struktury červených vín.

 
Vlastnosti produktu:
Přidají-li se polysacharidy na začátku alkoholického kvašení červeného vína, zesilují tvorbu komplexů polysacharidů a taninů. Tyto komplexy stabilizují reaktivní taninové struktury a zvyšují tak "mouthfeel"vína.
Kromě toho přidání OptiRED®jako výživa kvasinek podporuje aktivitu kvašení čistých kultur kvasinek a zajistí tak lepší stupeň konečného prokvašení červeného vína.
 

Použití:
OptiRED®přimíchejte ze začátku kvašení rmutu ve stadiu rmutu/moštu. V případě ohřevu rmutu doporučujeme přidat do zpětně ochlazeného rmutu (při ca. 40 °C). Dobré promíchání produktu je samozřejmé.

Účel použití: Výživa kvasinek ve stadiu rmutu  
Dávka (g/hl):
-normální podmínky 30 g/hl
-obtížné podmínky 40 g/hl
 

Bezpečnost:
Pro OptiRED®nejsou nutné žádné bezpečnostní údaje, protože tento produkt slouží přímo k potravinářské výrobě. Při skladování, manipulaci a přepravě nehrozí žádné nebezpečí pro člověka nebo životní prostředí.
 

Skladování:
OptiRED®se balí do sáčků PE. Balení není vakuové.
OptiRed®v neporušeném balení lze při pokojové teplotě (max. 25 °C) skladovat po dobu tří let. Otevřené balení neprodleně spotřebujte.
 

Druhy balení:
OptiRED® má číslo zboží 66.006 a dodává se v tomto balení:
1,0 kg                   PE sáček
10 x 1,0 kg           PE sáček v kartonu
2,5 kg                   PE sáček
4 x 2,5 kg             PE sáček v kartonu
Číslo celního sazebníku: 3821 00 00
 

Ověřování kvality:
U OptiRED®společnost Lallemand kontroluje pravidelně během procesu výroby rovnoměrně vysokou jakost výrobku.
Tyto zkoušky zahrnují jak technická kritéria funkčnosti, tak i potravinářskou nezávadnost. Přísné kontroly se dále provádějí přímo před konečným balením a během něho OptiRED®odpovídá kritériím čistoty Mezinárodního kodexu vinařských prostředků a předpisům německé vinařské vyhlášky.
 

Specifikace produktu

Velikost balení 100 g
Konzistence(tekutý,granulový, práškový) Prášek
Druh nápoje Víno
Víno Červené
0 " Popis produktu:
OptiRED®je 100% biologická výživa kvasiniek z kvasničných buniek (polysacharidov) získavaná z kvasničné biomasy ku koncu rastovej fázy. Tieto polysacharidy sa zberá (na rozdiel od prípravkov zo stien kvasničných buniek) vo fáze autolýzy a obohacujú sa alfa-aminokyselinami, vitamínmi a minerálmi.
Polysacharidy účinkujú počas prípravy červeného vína. & Nbsp;
& nbsp;
OptiRED®jsou polysacharidy, ktoré:
- reagujú s taníny,
- taníny ""obaľujú"",
- znižujú adstringentnost vína,
- zlepšujú ""mouthfeel"" červených vín,
- majú veľkú reakčnú schopnosť,
- slúži ako výživa kvasiniek,
- stabilizujú farbu.

Ak sa použijú polysacharidy na začiatku prekvasení červeného vína, ""obaľujú"" taníny a preto môže dôjsť k stabilizácii tanínové štruktúry červených vín.

& nbsp;
Vlastnosti produktu:
Pridajú Ak sa polysacharidy na začiatku alkoholického kvasenia červeného vína, zosilňujú tvorbu komplexov polysacharidov a tanínov. Tieto komplexy stabilizujú reaktívne tanínové štruktúry a zvyšujú tak ""mouthfeel"" vína.
Okrem toho pridanie OptiRED®jako výživa kvasiniek podporuje aktivitu kvasenia čistých kultúr kvasiniek a zaistí tak lepšiu stupeň konečného prekvasení červeného vína.
& nbsp;
< BR> Použitie:
OptiRED®přimíchejte zo začiatku kvasenia rmutu v štádiu rmutu / muštu. V prípade ohrevu rmutu doporučujeme pridať do spätne ochladeného rmutu (pri ca. 40 ° C). Dobré premiešanie produktu je samozrejmé.

Účel použitia: Výživa kvasiniek v štádiu rmutu & nbsp; & nbsp;
Dávka (g / hl):
-normálne podmienky 30 g / hl
-obtížné podmienky 40 g / hl
& nbsp;

Bezpečnosť:
Pre OptiRED®nejsou nutné žiadne bezpečnostné údaje, pretože tento produkt slúži priamo k potravinárskej výrobe. Pri skladovaní, manipulácii a preprave nehrozí žiadne nebezpečenstvo pre človeka alebo životné prostredie.
& nbsp;

Skladovanie:
OptiRED®se balia do sáčkov PE. Balenie nie je vákuové.
OptiRed®v neporušenom balení možno pri izbovej teplote (max. 25 ° C) skladovať po dobu troch rokov. Otvorené balenie bezodkladne spotrebujte.
& nbsp;

Druhy balenia:
OptiRED® má číslo tovaru 66.006 a dodáva sa v tomto balení:
1,0 kg & nbsp ; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; PE sáčok
10 x 1,0 kg & nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; PE sáčok v kartóne
2,5 kg & nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; PE sáčok
4 x 2,5 kg & nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; PE sáčok v kartóne
Číslo colného sadzobníka: 3821 00 00
& nbsp;

Overovanie kvality:
U OptiRED®společnost Lallemand kontroluje pravidelne počas procesu výroby rovnomerne vysokú kvalita výrobku.
Tieto skúšky zahŕňajú ako technické kritériá funkčnosti, tak i potravinársku nezávadnosť. Prísne kontroly sa ďalej vykonávajú priamo pred konečným balením a počas neho OptiRED®odpovídá kritériám čistoty Medzinárodného kódexu vinárskych prostriedkov a predpisom nemeckej vinárskej vyhlášky.
& nbsp;
"
DescriptionPL " Opis produktu:
OptiRED® to w 100% biologiczne pożywienie drożdży z komórek drożdży (polisacharydów) otrzymanych z biomasy drożdży pod koniec fazy wzrostu. Te polisacharydy są zbierane (w przeciwieństwie do preparatów ze ścian komórkowych drożdży) podczas fazy autolizy i są wzbogacane alfa-aminokwasami, witaminami i minerałami.
Polisacharydy działają podczas przygotowywania czerwonego wina. & nbsp;
& nbsp;
OptiRED® to polisacharydy, które:
- reagują z taninami,
- „otulają” garbniki,
- zmniejszają cierpkość wina,
- poprawiają „odczucie w ustach” wina czerwone,
- mają wysoką reaktywność,
- służą do odżywiania drożdży,
- stabilizują kolor

Jeśli polisacharydy są używane na początku fermentacji czerwonego wina, „pokrywają” garbniki i w związku z tym można ustabilizować strukturę tanin w winach czerwonych.

& nbsp;
Właściwości produktu:
Jeśli polisacharydy zostaną dodane na początku fermentacji alkoholowej czerwonego wina, zwiększają one tworzenie kompleksów polisacharydowych i garbniki. Kompleksy te stabilizują reaktywne struktury tanin, a tym samym zwiększają „odczucie w ustach” wina. Ponadto dodatek OptiRED® jako odżywiania drożdży wspomaga aktywność fermentacyjną czystych kultur drożdży, a tym samym zapewnia lepszy stopień końcowej fermentacji czerwonego wina.
& nbsp;
< BR> Zastosowanie:
Wymieszaj OptiRED® od początku fermentacji zacieru na etapie zacieru / moszczu. W przypadku podgrzania zacieru zalecamy dodanie do ponownie ostudzonego zacieru (ok. 40 ° C). Dobre wymieszanie produktu to rzecz oczywista

Przeznaczenie: Odżywianie drożdży na etapie zacierania & nbsp; & nbsp;
Dawka (g / hl):
- warunki normalne 30 g / hl
- warunki trudne 40 g / hl
& nbsp;

Bezpieczeństwo:
Żadne dane dotyczące bezpieczeństwa nie są wymagane dla OptiRED®, ponieważ ten produkt jest używany bezpośrednio do produkcji żywności. Nie ma zagrożenia dla ludzi ani środowiska podczas przechowywania, przenoszenia i transportu
& nbsp;

Przechowywanie:
OptiRED® jest zapakowany w worki PE. Opakowanie nie jest pakowane próżniowo.
OptiRed® w nieuszkodzonym opakowaniu może być przechowywany w temperaturze pokojowej (max. 25 ° C) przez trzy lata. Natychmiast skonsumuj otwarte opakowanie


Rodzaje opakowań:
OptiRED® ma numer artykułu 66.006 i jest dostarczany w tym opakowaniu:
1,0 kg & nbsp ; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; Worek PE
10 x 1,0 kg & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; Worek PE w kartonie
2,5 kg & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; Worek PE
4 x 2,5 kg & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; Worek PE w kartonie
Numer taryfy: 3821 00 00


Weryfikacja jakości:
W OptiRED® firma Lallemand regularnie kontroluje jednolicie wysoki poziom podczas procesu produkcyjnego.
Testy te obejmują zarówno kryteria techniczne, jak i bezpieczeństwo żywności. Ścisłe kontrole przeprowadzane są również bezpośrednio przed ostatecznym zapakowaniem, podczas których OptiRED® spełnia kryteria czystości Międzynarodowego Kodeksu Uprawy Winorośli oraz przepisy niemieckiego rozporządzenia w sprawie winiarstwa."
Profesionalita, respekt, dlouhodobé vztahy s klienty
Široká nabídka zboží a služeb. Kvalitní servis
Firemní hodnoty
Rychlé doručení zboží