ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE „SEZÓNA 2022 - nakup a vyhraj“

1. Úvodní ustanovení

Účelem tohoto dokumentu je úprava úplných pravidel marketingové soutěže „Sezóna 2022 - nakup a vyhraj“ („soutěž“). V případě rozporu informací o soutěži na propagačních materiálech a těmito úplnými pravidly, mají přednost tato úplná pravidla. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli tato pravidla změnit.

2. Pořadatel soutěže:

2.1. Pořadatelem soutěže je Monos Technology s.r.o., se sídlem Uherský Brod, Předbranská 415, PSČ 688 01, IČ 29219639, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, vložka C 66605 („pořadatel“).

3. Doba a místo konání soutěže

3.1. Soutěž probíhá v termínu od 29.8. 2022 00:00:01 do 30.10.2022 23:59:59 („doba konání soutěže“). 

3.2. Soutěž probíhá na území České republiky („místo konání soutěže“). Přihlašování do soutěže probíhá prostřednictvím webové stránky www.vinarskyraj.cz („soutěžní web“) nebo na prodejně Vinařského ráje v Čejkovicích u Hodonína.

4. Účastník soutěže:

4.1. Soutěže se s ohledem na povahu soutěžních produktů může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 18 let („účastník“ či „soutěžící“).

4.2. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k objednateli, pořadateli či spolupracujícím společnostem, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, které se jakkoliv podílejí na organizaci a vyhodnocení soutěže „Sezóna 2022 - nakup a vyhraj“. Ostatní osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměrů k objednateli, pořadateli či spolupracujícím společnostem, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v soutěži vyloučeny nejsou.

5. Mechanika:

5.1. Účastník se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže:

  • zakoupí v kamenném obchodu v Čejkovicích anebo e-shopu www.vinarskyraj.cz v místě konání soutěže jakýkoliv produkt („soutěžní výrobek“) v libovolné velikosti balení („soutěžní nákup“);
  • a zároveň si uchová daňový doklad – účtenku nebo fakturu dokumentující tento soutěžní nákup („účtenka“); z účtenky tedy musí jednoznačně vyplývat, že soutěžící zakoupil v době konání soutěže a v místě konání soutěže soutěžní výrobek, tak jak je uvedeno shora;
  • Scan soutěžní účtenky musí mít čitelný, neporušený a dokumentující předmětný soutěžní nákup;
  • soutěžící je pro řádnou registraci povinen souhlasit s pravidly soutěže a tento souhlas podpořit vhozením své účtenky do slosovatelné bedny (v případě kamenné prodejny) případně prostřednictvím zaškrtávacího tlačítka potvrdit a poté odeslat souhlas s těmito soutěžními pravidly zahrnující souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem dle čl. 7 odst. 7.2. těchto pravidel (případně – dle volby soutěžícího – též souhlas uvedený v čl. 7 odst. 7.3. těchto pravidel) v případě e-shopu.

5.2. Každý soutěžící je oprávněn zapojit se do soutěže opakovaně (při splnění podmínek v odst. 5.1 těchto pravidel, tj. vždy s novým soutěžním nákupem a novou samostatnou účtenkou („soutěžní vstup“)).

6. Výhry a určení výherců

6.1. Do soutěže jsou vloženy tyto výhry:
6.1.1. 1. cena
1. cenou je Iphone 13 v hodnotě 25 000 Kč.
6.1.2. 2. cena
2. cenou je Poukaz na nákup na prodejně Vinařského ráje v hodnotě 15 000 Kč. 
6.1.3. 3. cena
3. cenou je Dřevěný sud v hodnotě 10 000 Kč.

6.2. Výhry nejsou přenosné a čerpat je může pouze výherce, případně výherce s jinými – jím určenými osobami

6.3. Všichni výherci budou určeni losováním po skončení doby konání soutěže a to 31.10.2022 takto:

  • 1. výherce 1. ceny
  • 1. výherce 2. ceny
  • 1. výherce 3. ceny

7. Zpracování osobních údajů

7.1. Účastí v této soutěži akci soutěžící uděluje souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů pro účel realizace této soutěže dle těchto pravidel, tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany pořadatel, který je správcem, a to v rozsahu: údaj o věku nad 18-let, e-mailová adresa, adresa, telefon, účtenka, soutěžní registrace (datum, čas, IP adresa, zařízení). Kontaktní údaje správce: marketing@vinarskyraj.cz.

7.2. Osobní údaje budou užity pro účel vedení a realizace této soutěže zahrnující zařazení do databáze pro danou soutěž, organizaci a vyhodnocení soutěže, zaslání a předání výher.

7.3. Právním titulem zpracování je souhlas a po skončení soutěže též oprávněný zájem správce, popřípadě plnění zákonných povinností správce.

7.4. Doba zpracování je doba konání soutěže, resp. doba nezbytná pro realizaci/předání výher, a dále doba 3 let po konci soutěže pro účely ochrany práv správce (z důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek). V případě danění výher budou nezbytné údaj uchovány po dobu 10-ti let. Údaje pro využití práv dle poskytnutých licencí budou uchovány po dobu trvání licencí/souhlasů.

7.5. V případě udělení odpovídajícího souhlasu soutěžícím při vstupu do soutěže bude e-mailová adresa soutěžícího dále užita pro zasílání novinek týkajících se produktů objednatele. Právním základem pro toto zpracování je rovněž souhlas. Proti přímému marketingu je možné podat kdykoliv námitky. Doba zpracování je doba neurčitá, nejdéle do odvolání souhlasu či podání námitek.

7.6. Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný.

7.7. Údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě objednatele zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené objednatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii.

7.8. Soutěžící může kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat na kontaktu marketing@vinarskyraj.cz, kde je možné uplatnit také ostatní práva soutěžícího související se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu však končí účast soutěžícího v soutěži. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na objednatele na jeho adrese nebo na e-mailu marketing@vinarskyraj.cz. Na tomto e-mailu může soutěžící podat k objednateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat stížnost.

7.9. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, zpracování je transparentní, soutěžící má právo na informace a přístupu k osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, omezení zpracování, výmaz a jejich likvidaci, jakož i právo na přenositelnost údajů, právo být zapomenut a právo na námitky proti zpracování založené na oprávněném zájmu. Soutěžící nebude předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky nebo se jej významně dotýká.

7.10. Výherce soutěže převzetím výhry výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže jsou oprávněni užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno a město bydliště výherce v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech objednatele v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb objednatele. Souhlas dle tohoto odstavce je činěn po dobu 5 let od ukončení soutěže. Výherce převzetím výhry rovněž souhlasí s pořízením záznamu jeho osoby (foto/video) a jeho soutěžního projektu, a po dobu pěti let k užití a zveřejnění v propagačních a reklamních materiálech objednatele v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb objednatele, to vše bezplatně po dobu 5 let od ukončení soutěže.

8. Obecná ustanovení

8.1. Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

8.2. Pořadatel ani objednatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher a neodpovídá za jakoukoliv újmu, která případně soutěžícímu nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s užíváním výhry.

8.3. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Pořadatel a objednatel tímto nejsou účastníkům soutěže nijak jinak zavázáni a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele a objednatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech. Za vady spojené s užíváním výhry nenese pořadatel ani objednatel soutěže žádnou zodpovědnost. Výhru není možné reklamovat. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry na žádost výherce. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat soudní cestou.

8.4. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s těmito pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá objednateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Výhry ani účast v soutěži nejsou vymahatelné soudní cestou.

8.5. Pořadatel a objednatel si vyhrazují právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že jim výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Pořadatel ani objednatel soutěže není odpovědný za jakoukoli újmu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

8.6. Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v této soutěži (především funkčnost sítě, resp. soutěžního webu). Pořadatel neodpovídá za doručení zpráv včetně informace o výhře.

8.7. V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto pravidel.

8.8. Pořadatel a objednatel si vyhrazují právo soutěž zkrátit, přerušit nebo bez náhrady zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku.

8.9. Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na internetových stránkách www.vinarskyraj.cz.


V Čejkovicích dne 18.8.2022