Ochrana osobních údajů spotřebitele GDPR

/Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů/
Správcem osobních údajů je Monos Technology s.r.o., Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod číslem C66605, zastoupený Janem Žďárským, jednatelem. IČO: 29219ž39

Zpracováváme údaje, jež jste nám poskytli v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy na dodávku zboží či služeb za účelem přímého prodeje zboží, rozesílání obchodních sdělení a marketingu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu s firmou Monos Technology s.r.o., nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.
Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává mohou být poskytovány třetím osobám v odůvodněných případech souvisejících s činností Správce (např. doručovatelům poštovních zásilek), včetně osob, které poskytují Správci IT služby v rámci informačních systémů potřebných pro činnosti správce (dále jen „Zpracovatelé“), kdy Správce je povinen uzavřít se Zpracovateli smluvní vztah, na jehož základě tyto zaváže v souladu s GDPR stejnou ochranou osobních údajů při jejich případném zpracování Zpracovateli (smlouva o zpracování osobních údajů). Správce bude osobní údaje zpracovávat automatizovaně prostřednictvím zabezpečených systémů.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "zákaznické sekce".

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na marketing@vinarskyraj.cz
 

Cookies

Co tady najdete?

Tato webová stránka (dále jen „Web“), používá cookies a technologie obdobné cookies.

V tomto dokumentu se dozvíte, co to jsou cookies a jak je my, používáme.

Co jsou cookies?

Cookies jsou krátké textové soubory, které navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Díky cookies vás může správce odlišit od jiných uživatelů Webu a účinněji si zaznamenat informace o vaší návštěvě a chování na webu. Cookies nejsou nikterak škodlivé pro vaše zařízení ani pro jeho software. Jako uživatel můžete vypnout či omezit užívání cookies ve vašem prohlížeči.

Soubory cookies je možné používat pro mnoho účelů jako jsou:

  • zajištění fungování základních funkcí webu
  • uložení preferovaného jazyka
  • analýza návštěvnosti s cílem vylepšování webu a
  • marketingové účely, zejména zobrazení reklamy na stránkách

Jaké typy cookies používáme?

Zde se dozvíte, jaké typy cookies můžeme na stránkách používat. Konkrétní cookies, které aktuálně používáme, najdete v nastavení vašeho prohlížeče.

Základní (nutné) cookies

Základní cookies, které jsou nezbytné k tomu, aby Web plnil své základní funkce a aby nám byl umožněn provoz tohoto Webu. Tyto cookies jsou automaticky umístěny na vašem počítači nebo jiném zařízení v okamžiku, kdy vstoupíte na Web, anebo provádíte některou z možných činností na Webu. Základní cookies nemůžete zakázat. Bez nich by Web nemohl správně fungovat.

Preferenční cookies

Preferenční cookies dovolují Webu zapamatovat si informace, které ovlivňují vzhled a chování Webu. Jedná se například o region, ve kterém se nacházíte, nebo preferovaný jazyk.

Tyto cookies budeme ukládat na vaše zařízení, pouze pokud nám to dovolíte buď pomocí cookie lišty, nebo na vašem prohlížeči.

Analytické cookies

Analytické cookies jsou používány zejména službou Google Analytics proto, abychom zjistili, jak Web využíváte.

Služba Google Analytics používá cookies za účelem analýzy způsobu užívání Webu s cílem zlepšovat fungování webu. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky budou přeneseny a uloženy na serverech společnosti Google, Inc. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně. Tato data jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání webových stránek. Anonymita je zaručena tím, že společnost Google, Inc., nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Společnosti Google, Inc. nebudou odeslány ani žádné jiné osobní údaje (např. email, jméno či telefonní číslo).

Více informací o tom, jak Google, Inc. používá analytické cookies, naleznete zde:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Tyto cookies budeme ukládat na vaše zařízení pouze pokud nám to dovolíte buď pomocí cookie lišty, nebo na vašem prohlížeči.

Marketingové cookies

Marketingové cookies jsou používány k mapování návštěvníků napříč webovými stránkami. Tyto soubory cookies slouží k zobrazení reklamy relevantní pro jednotlivé uživatele a jejich předání provozovatelům reklamy. Je proto hodnotná zejména pro cizí inzerenty. Pro tyto účely využíváme zejména služby Facebook a Google.

Tyto cookies budeme ukládat na vaše zařízení pouze pokud nám to dovolíte buď pomocí cookie lišty, nebo na vašem prohlížeči.

Chcete změnit nastavení souborů cookies?

Pokud nechcete, abychom na vašem prohlížeči ukládali preferenční, analytické nebo marketingové cookies, můžete si tyto preference upravit ve vašem prohlížeči. Tím zabráníte sběru dat o vás. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na těchto adresách:

Pokud chcete nastavení cookies změnit a nevíte si rady, můžete se nám také ozvat na e-mail marketing@vinarskyraj.cz.

Výběrová řízení 

Správcem Vašich osobních údajů během výběrových řízení je firma Monos Technology s.r.o., se sídlem Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod číslem C66605, zastoupená Janem Žďárským, jednatelem. IČO: 29219ž39, email: marketing@vinarskyraj.cz

Jaké osobní údaje zpracováváme? 

Poskytnuté informace pro výběrové řízení jsou využívány výhradně pro selekci vhodného kandidáta na danou pracovní pozici. K tomuto účelu není vyžadován váš souhlas, neboť osobní údaje jsou nezbytné pro dosažení tohoto cíle, tedy výběr vhodného kandidáta a následné uzavření pracovní smlouvy.  

Jak dlouho budeme Vaše data uchovávat? 

V případě, že ve výběrovém řízení nebudete vybráni, společnost Monos Technology bude uchovávat vaše poskytnuté osobní údaje až do doby, kdy obdržíte oznámení o neúspěchu nebo do chvíle, kdy sami ukončíte svou účast v procesu výběru. Pro tento účel jsou vaše osobní údaje uchovávány maximálně jeden rok po skončení výběrového řízení pro danou pozici, pokud jste souhlasili s jejich využitím pro budoucí výběrové procesy. Po uplynutí této lhůty budou všechny vaše osobní údaje okamžitě smazány. V případě neúspěchu budou informace o neúspěšných uchazečích zlikvidovány do jednoho měsíce po doručení oznámení o nepřijetí na pracovní pozici, nebo po ukončení vaší účasti ve výběrovém řízení z vaší iniciativy. 

V případě úspěšného výběru Monos Technology vaši žádost o zaměstnání přesune spolu s vašimi osobními údaji do vašeho pracovního spisu, kde budou nadále uchovávány v souladu s platnými pravidly pro správu osobních údajů. 

Odvolání uděleného souhlasu

Odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli prostřednictvím emailu marketing@vinarskyraj.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. 

Jaká máte práva? 

V rámci zpracování vašich osobních údajů máte následující práva: 

  • Právo na přístup k vašim osobním údajům,  

  • Právo na opravu nebo doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, 

  • Právo na výmaz osobních údajů, pokud již nejsou potřebné nebo byly zpracovány protiprávně, 

  • Právo na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, 

  • Právo na přenositelnost vašich údajů, 

  • Právo podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů, což vede k ukončení zpracování, pokud nedokážeme prokázat závažné a oprávněné důvody pro jejich další zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, zejména pokud je takové zpracování nezbytné pro vymáhání právních nároků. 

Pokud máte otázky týkající se ochrany osobních údajů nebo nesouhlasíte s tím, jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány, máte možnost kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti a podat stížnost na e-mailovou adresu: marketing@vinarskyraj.cz. Dále máte právo obrátit se s vaší stížností na zpracování osobních údajů na dozorový orgán, Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefonicky na čísle: +420 234 665 111, nebo na webových stránkách: www.uoou.cz

Jak zabezpečujeme vaše údaje? 

Pokud jde o ochranu vašich osobních údajů, máme v provozu mnoho bezpečnostních opatření, abychom zajistili jejich bezpečnost. V našich zařízeních jsou uplatňována přísná pravidla fyzické ochrany, která mají za cíl omezit přístup k vašim osobním údajům. Kromě toho používáme další bezpečnostní prvky, jako jsou firewally a kontrola přístupu pomocí hesel. Vaše informace jsou chráněny a dostupné pouze zaměstnancům společnosti Monos Technology, kteří je potřebují pro výkon svých pracovních povinností. Vaše osobní údaje jsou poskytovány pouze oprávněným zaměstnancům společnosti v nezbytném rozsahu pro účely zpracování. 

Více informací o ochraně osobních údajů naleznete na našich internetových stránkách v podsekci GDPR. Chceme vás také upozornit, že si vyhrazujeme právo aktualizovat toto prohlášení o ochraně osobních údajů.