Obchodní podmínky Vinařského ráje

 1. Identifikace obchodníka a definice
  1. Tento dokument představuje obchodní podmínky společnosti Monos Technology s.r.o., identifikační číslo 29219639, se sídlem Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod, společnosti zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 66605 vedenou Krajského soudu v Brně (tyto obchodní podmínky dále jen „OP“).
  2. Definice. Kde se v těchto OP hovoří s velkým počátečním písmenem o:
„Vinařském ráji“ myslí se tím výše společnost Monos Technology s.r.o., identifikační číslo 29219639, se sídlem Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod, společnosti zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 66605 vedenou Krajského soudu v Brně;
„Zákazníkem“ myslí se tím zákazník, který uzavírá na Eshopu smlouvu či který v návaznosti na dříve uzavřenou smlouvu uplatňuje svá práva z této smlouvy, a to bez ohledu na to, zda vystupuje v postavení Spotřebitele, nebo Podnikatele;
„Spotřebiteli“ myslí se tím každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Vinařským rájem nebo s ním jinak jedná, přičemž pro spotřebitele stanoví tyto OP a právní předpisy České republiky zvláštní ochraňující pravidla;
„Podnikateli“ myslí se tím každý, kdo není při uzavírání smlouvy s Vinařským rájem Spotřebitelem;
„Eshopu“ myslí se tím internetový obchod provozovaný Vinařským rájem na internetových stránkách www.vinarskyraj.cz;
„občanském zákoníku“ myslí se tím zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jehož znění je bez převzetí záruky Vinařského ráje za jeho přesnost dostupné například na adrese https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89;
a to vždy s výjimkou takových případů, kdy by z okolností vyplývalo, že velké počáteční písmeno je u příslušného pojmu použito v jiném gramatickém kontextu a nikoliv v souvislosti s pojmy definovanými výše.
 1. Smluvní dokumentace. Součástí těchto OP jsou rovněž podmínky pro reklamační řízení. Součástí smluvní dokumentace při uzavírání smlouvy mezi Kupujícím a Vinařským rájem jsou kromě těchto OP také Podmínky ochrany osobních údajů.
 2. Dodání smluvní dokumentace po uzavření smlouvy. Všechny relevantní dokumenty jsou Kupujícímu po odeslání objednávky se závazkem k zaplacení zaslány na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.
 1. Použitelnost obchodních podmínek
  1. Eshopové objednávky. Tyto OP se použijí v plném rozsahu na smlouvy o koupi zboží nabízeného v Eshopu, pokud je objednávka Zákazníka odeslána Vinařskému ráji prostřednictvím Eshopu.
  2. Ostatní objednávky. Tyto OP se použijí v rozsahu, v němž je to případné, rovněž na smlouvy o koupi zboží, kterou jsou uzavřeny prostřednictvím komunikačních kanálů mimo Eshop, a to za podmínky, že jsou v rámci jednání o uzavření smlouvy v komunikaci smluvních stran odkazovány či přiloženy. Jde-li o uzavření smlouvy po telefonu, je smlouva uzavřena až oboustranným potvrzením její rekapitulace v písemné podobě, typicky zasílané Vinařským rájem na email sdělený Zákazníkem.
 2. Sdělení před uzavřením smlouvy adresovaná Spotřebitelům
  1. Kontaktní údaje. Kromě výše uvedených údajů jsou další údaje Vinařského ráje následující:
   1. adresa provozovny:                 Farma pod Zámkem, Čejkovice, PSČ 696 15
   2. telefonní číslo:                          +420 608 060 910
   3. adresa elektronické pošty:      eshop@vinarskyraj.cz
  2. Označení zboží a jeho hlavní vlastnosti. Označení zboží dodávané na Eshopu, a to včetně jeho hlavních vlastností, je uvedeno vždy v popisku příslušného zboží. Vinařský ráj na požádání před uzavřením smlouvy poskytne Zákazníkovi dodatečné informace ke zboží.
  3. Celková cena zboží. Cena zboží zobrazovaná v Eshopu je uvedena, není-li výslovně uvedeno jinak, včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění. Pokud Vinařský ráj Spotřebiteli nesdělil údaj o dalších daních, poplatcích a jiných obdobných peněžitých plněních nebo nákladech, které Spotřebitel ponese, není Spotřebitel povinen tyto daně, poplatky, jiná obdobná peněžitá plnění nebo náklady podnikateli hradit. Vinařský ráj nesmí po Spotřebiteli požadovat další platbu, než kterou je spotřebitel povinen uhradit na základě smlouvy, pokud Spotřebitel nedal k této další platbě před uzavřením smlouvy výslovný souhlas. Z předem připraveného nastavení Eshopu, které by Spotřebitel musel odmítnout, nelze výslovný souhlas dovodit.
  4. Způsob platby. Všechny přípustné platební metody jsou vypočteny a Zákazník si mezi nimi volně vybírá v průběhu objednávky. Vinařský ráj umožňuje:
   1. platbu kartou online přes platební bránu; a/nebo
   2. platbu bankovním převodem na účet Vinařského ráje; a/nebo
   3. platbu hotově či kartou v provozovně při převzetí zboží v provozovně;
   4. platbu dobírkou při dopravě prostřednictvím dopravce, a to hotově či kartou.
Vinařský ráj může pro objednávky přesahující určitou hodnotu umožnit pouze některé z těchto platebních metod.
 1. Způsob a náklady dodání. Všechny přípustné způsoby dodání zboží jsou vypočteny a Zákazník si mezi nimi volně vybírá v průběhu objednávky. Vinařský ráj umožňuje:
  1. přepravu prostřednictvím profesionálního dopravce;
  2. přepravu vlastními dopravními prostředky Vinařského ráje; a/nebo
  3. osobní vyzvednutí v provozovně Vinařského ráje.
Náklady dodání jsou vždy uvedeny při volbě konkrétního způsobu dodání. Nejsou-li uvedeny, pak platí, že činí 0,00 Kč a Vinařský ráj není oprávněn je dodatečně účtovat.
 1. Identifikace při osobním vyzvednutí. Je-li zboží dodáváno osobním vyzvednutí v provozovně Vinařského ráje a není-li současně uhrazeno vyzvedávající osobou na místě samém bezprostředně před tímto vyzvednutím, je Vinařský ráj oprávněn nevydat zboží osobě, která se dostavila k jeho vyzvednutí, a to do okamžiku, kdy dostatečně prokáže, že je osobou oprávněnou k převzetí zboží.
 2. Přizpůsobení ceny. Spotřebiteli není přizpůsobována cena zboží na základě automatizovaného rozhodování.
 3. Náklady komunikace na dálku. Vinařský ráj neúčtuje Spotřebiteli náklady komunikace na dálku.
 4. Náklady spojené s vrácením zboží. Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, nenese žádné náklady spojené s vrácením zboží Vinařskému ráji.
 5. Pravidla vyřizování stížností a mimosoudního řešení sporů. Možnosti k podávání stížností upravují tyto OP v článku 11. Existenci, způsobu a podmínkám mimosoudního vyřizování sporů Spotřebitelů s Vinařským rájem včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru, se věnují tyto OP v článku 12.
 6. Práva z vadného plnění, záruce za jakost a poprodejním servisu. Ujednání věnující se právům Spotřebitele z vadného plnění, záruce za jakost a poprodejním servisu upravují tyto OP v článku 8.
 7. Odstoupení od smlouvy. Ujednání věnující se právům Spotřebitele na odstoupení od smlouvy upravují tyto OP v odstavci 4.3 a dále v článku 9.
 8. Trvání závazku. Smlouvy uzavírané na Eshopu mezi Vinařským rájem a Zákazníkem jsou vždy svou povahou jednorázové. Na Eshopu nedochází k uzavírání smluv na dobu neurčitou a/nebo s automatickým prodlužováním.
 9. Závazné kodexy chování. Vinařský ráj se nezavázal dobrovolně dodržovat v souvislosti s obchodními praktikami či odvětvím svého podnikání žádné kodexy chování.
 10. Digitální obsah a služby. Na Eshopu nedochází k prodeji či poskytování digitálního obsahu, digitální služby či věci s digitálními vlastnostmi.
 11. Informace o způsobu stanovení slev. Informace o slevě z ceny zboží obsahuje informaci o nejnižší ceně výrobku, za kterou jej Vinařský ráj nabízel a prodával:
  1. v době třiceti (30) dnů před poskytnutím slevy;
  2. od okamžiku, kdy začal výrobek nabízet a prodávat, do okamžiku poskytnutí slevy, pokud je výrobek v prodeji dobu kratší než třicet (30) dnů, nebo
  3. v době třiceti (30) dnů před prvním poskytnutím slevy, zvyšuje-li Vinařský ráj slevu z ceny postupně.
 12. Recenze. Jsou-li na Eshopu zveřejněny spotřebitelské recenze, pak není-li uvedeno jinak, jedná se o recenze, které Vinařský ráj nijak neověřoval a nezjišťoval u nich, zda skutečně pochází od spotřebitele, který zboží skutečně použil nebo zakoupil. Pokud je na Eshopu uvedena informace, že recenze je ověřená, je s touto informací spojeno také poučení o tom, jakým způsobem byla ověřena.
 1. Výkladová pravidla pro Spotřebitele
Lze-li obsah smlouvy vyložit různým způsobem, použije se výklad pro Spotřebitele nejpříznivější. K ujednáním odchylujícím se v neprospěch Spotřebitele od ustanovení zákona stanovených k ochraně Spotřebitele se nepřihlíží. To platí i v případě, že se Spotřebitel vzdá zvláštního práva, které mu zákon poskytuje.
 1. Zneužívající ujednání
  1. Pojem zneužívajících ujednání. Zneužívající jsou ujednání, která zakládají v rozporu s požadavkem poctivosti významnou nerovnováhu práv nebo povinností stran v neprospěch Spotřebitele. Zneužívající povaha ujednání se posoudí zejména s ohledem na povahu předmětu závazku, na ostatní smluvní ujednání a na všechny okolnosti při uzavření smlouvy, i s ohledem na ujednání obsažená v jiné smlouvě, na které dané ujednání závisí. Ujednání, která se považují vždy za zneužívající, jsou uvedena v § 1814 odst. 1 občanského zákoníku. Ujednání, o kterých se má za to, že jsou zneužívající, a je na Vinařském ráji, aby prokázal opak, jsou uvedena v § 1814 odst. 2 občanského zákoníku.
  2. Vyloučení zneužívajících ujednání. Ke zneužívajícímu ujednání se nepřihlíží, ledaže se jej Spotřebitel dovolá.
  3. Odstupní důvod. Vinařský ráj upozorňuje Spotřebitele na skutečnost, že obsažení zneužívajícího ujednání ve smlouvě s Vinařským rájem zakládá zvláštní odstupní důvod spějící Spotřebiteli, k tomu více v odstavci 9.4 těchto VOP.
 2. Uzavření smlouvy
  1. Postup uzavření smlouvy. Zákazník uzavírá kupní smlouvu na Eshopu na základě tohoto postupu:
   1. Zákazník zboží, ohledně něhož žádá kupní smlouvu uzavřít, vkládá do nákupního košíku. Do nákupního košíku se lze vracet, zboží z něj odebírat či do něj přidávat, případně měnit množství vybraného množství v košíku.
   2. Poté, co Zákazník do košíku umístil veškeré požadované zboží, má možnost přejít k objednávce prostřednictvím tlačítek „Dokončení objednávky“ nebo „Do košíku“. Stiskem tlačítka „Dokončení objednávky“ nedochází k uzavření smlouvy.
   3. Po přechodu k objednávce Zákazník volí z dostupných možností požadovaný způsob dopravy, požadovaný způsob platby za zboží a na této stránce má rovněž možnost uplatnit slevový kód.
   4. Po přechodu na další krok objednávky je Zákazník vyzván k vyplnění fakturačních, kontaktních a dodacích údajů.
   5. Po přechodu na další krok se Zákazníkovi zobrazí rekapitulace jeho objednávky a zadaných údajů. V případě potřeby má Zákazník možnost vrátit se zpět v jednotlivých krocích objednávky a údaje upravit, případně od dokončení objednávky bez jakýchkoliv sankcí ustoupit. Zákazník je oprávněn doplnit k objednávce poznámku.
   6. Za podmínky zaškrtnutí příslušného pole vyjadřujícího souhlas s těmito OP a -potvrzující seznámení se s pravidly pro zpracování osobních údajů je Zákazník oprávněn stisknout tlačítko „Odeslat objednávku se závazkem placení“.
   7. Stiskem tlačítka „Odeslat objednávku zavazující k platbě“ nebo jinou odpovídající jednoznačnou formulací je objednávka za Zákazníka odeslána vůči Vinařskému ráji a stává se způsobilou k uzavření kupní smlouvy. Nedochází-li k dokončení objednávky stiskem tlačítka s výše uvedenou formulací, je smlouva neplatná, ledaže se jí Spotřebitel dovolá.
  2. Okamžik uzavření smlouvy. Kupní smlouva je na základě objednávky Zákazníka uzavřena v okamžiku:
   1. jejího potvrzení v případě, že obsahuje poznámku Zákazníka; nebo
   2. jejího odeslání v ostatních případech.
  3. Dodání smluvní dokumentace po uzavření smlouvy. Smlouvu a další smluvní dokumentaci, která byla odsouhlasena při uzavírání smlouvy Zákazníkem nebo s níž se při uzavírání smlouvy Zákazník seznámil, jsou Zákazníkovi po odeslání objednávky zavazující k platbě zaslány na adresu elektronické pošty Zákazníka uvedenou v této objednávce.
  4. Jazyk smlouvy. Kupní smlouva může být uzavřena v českém jazyce.
  5. Uložení smlouvy a přístup k ní. Kupní smlouva bude u Vinařského ráje uložena a Zákazník je oprávněn si vyžádat bezplatný opis jejího znění.
 3. Plnění smlouvy
  1. Předmět plnění. Vinařský ráj se zavazuje, že Zákazníkovi odevzdá věc, která je předmětem smlouvy a umožní Zákazníku nabýt vlastnické právo k ní. Vinařský ráj poskytne Zákazníkovi rovněž doklady vztahující se ke zboží.
  2. Standardní plnění. Vinařský ráj splní smlouvu dodáním řádným množství zboží v požadovaném provedení a jakosti, a to způsobem dodání a s formou platby sjednanou ve smlouvě.
  3. Doba dodání. Není-li ujednán čas dodání zboží, Vinařský ráj odevzdá (dodá) zboží Zákazníkovi bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, nejpozději však do třiceti (30) dnů od uzavření smlouvy.
  4. Rozdělení dodávky. Vinařský ráj je oprávněn navrhnout Zákazníku dodání zboží dle smlouvy po částech a využije-li toho Zákazník, dodá Vinařský ráj zboží v navržených a Zákazníkem odsouhlasených termínech, a to bez další platby za navýšení potřebného množství dopravy, ledaže se se Zákazníkem předem dohodne odlišně.
  5. Výhrada vlastnictví. Vinařský ráj si vyhrazuje, že zboží přejde do vlastnictví Zákazníka úplným zaplacením kupní ceny.
  6. Předání zboží. Vinařský ráj splní povinnost předat zboží v případě volby Zákazníka k přepravě zboží na adresu uvedenou Zákazníkem:
   1. v případě Podnikatele při volbě profesionálního dopravce v okamžiku předání zboží zvolenému dopravci, přičemž Vinařský ráj Podnikateli umožní uplatňovat vůči dopravci práva z vad přepravy zboží;
   2. v případě Podnikatele při přepravě vlastními vozidly Vinařského ráje v okamžiku doručení zboží k rukám Podnikatele; a
   3. v případě Spotřebitele v okamžiku doručení zboží dopravcem k rukám Spotřebitele.
  7. Přechod nebezpečí škody. Nebezpečí škody přechází na Zákazníka předáním věci. Týž následek má, nepřevezme-li Zákazník věc, ač mu s ní Vinařský ráj umožnil nakládat. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Zákazníka nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Vinařský ráj škodu způsobil porušením své povinnosti.
  8. Doklad o zakoupení. Na žádost Spotřebitele je Vinařský ráj povinen vydat doklad o zakoupení zboží s uvedením data prodeje zboží, o jaké zboží se jedná a za jakou cenu bylo zboží prodáno, a to spolu s identifikačními údaji Vinařského ráje obsahujícími obchodní firmu a identifikační číslo Vinařského ráje. Při prodeji zboží s následným dodáním musí doklad obsahovat také místo určení a datum dodání.
  9. Fixní smlouva. Pokud podle smlouvy se Zákazníkem má zboží být dodáno přepravcem či Vinařským rájem (s využitím vlastních přepravních kapacit) v den uzavření smlouvy, nezakládá taková smlouva fixní závazek ve smyslu § 1980 občanského zákoníku a porušení povinnosti Vinařského ráje k dodání zboží v den uzavření smlouvy není podstatným porušením smlouvy.
 4. Reklamace zboží a práva z vad
  1. Informace k reklamacím. V této části OP poskytuje Vinařský ráj Spotřebiteli informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.
  2. Vada zboží. Vinařský ráj odpovídá za vady, které zboží mělo při jeho převzetí Spotřebitelem. Zboží má vadu, pokud neodpovídá smlouvě, tedy pokud:
   1. neodpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
   2. není vhodné k účelu, pro který jej Zákazník požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a;
   3. není dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;
a současně Vinařský ráj odpovídá Zákazníkovi za to, že vedle ujednaných vlastností je zboží:
 1. vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
 2. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může Zákazník rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Vinařským rájem nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
 3. je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Zákazník rozumně očekávat;
 4. věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vinařský ráj Zákazníkovi poskytl před uzavřením smlouvy;
a to v rozsahu písm. d) až g) výše pouze tehdy, pokud Vinařský ráj Zákazníka před uzavřením smlouvy zvlášť neupozornil, že se některá vlastnost věci liší a Zákazník s tím při uzavírání smlouvy výslovně nesouhlasil.
 
 1. Vada montáže. Vinařský ráj odpovídá Zákazníkovi také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena Vinařským rájem nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena Zákazníkem a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl Vinařský ráj.
 2. Vada spočívající v nedostatečné jakosti. Odpovědnost za jakost zboží vzniká prohlášením poskytovatele záruky, že Zákazníka uspokojí nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění, zejména tím, že mu vrátí kupní cenu, vymění věc nebo ji opraví anebo v této souvislosti poskytne službu, nebude-li mít věc vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce. Záruka za jakost vznikne i prohlášením učiněným v reklamě dostupné nejpozději v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Je-li obsah záruky obsažený v jiném prohlášení o záruce pro Spotřebitele méně příznivý než obsah záruky učiněné v reklamě, má přednost obsah uvedený v reklamě, ledaže byl před uzavřením smlouvy dodatečně upraven stejným nebo srovnatelným způsobem, jakým byla reklama učiněna. Zaručí-li se poskytovatel záruky, že si věc po určitou dobu při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost, platí, že má Spotřebitel ze záruky alespoň právo na dodání nové věci bez vad nebo na opravu věci. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu věci. Určují-li prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Záruční doba běží od předání zboží Spotřebiteli. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než poskytovatel záruky, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Spotřebitel objednal uvedení do provozu nejpozději do tří (3) týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
 3. Vada, za kterou Vinařský ráj neodpovídá. Vinařský ráj neodpovídá za vadu, kterou způsobil sám Zákazník. Vadou zboží pak není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.
 4. Potvrzení o odpovědnosti. Vinařský ráj je povinen vydat Spotřebiteli na jeho žádost písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném právními předpisy.
 5. Uplatnění vad. Spotřebitel je oprávněn vytknout vadu, kterou zboží mělo při jeho převzetí a která se projeví u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od jeho převzetí, není-li uvedeno jinak. Vadu lze vytknout u Vinařského ráje a vyplývá-li ze smlouvy či dokladů ke zboží, že k opravě je určena jiná osoba, která je v místě Vinařského ráje nebo v místě pro Spotřebitele bližším, Spotřebitel vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.
 6. Odlišná délka doby pro uplatnění vad. Práva z vad se uplatní odlišně v případě:
  1. u věci prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
  2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
  3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo
  4. vyplývá-li to z povahy věci; nebo
  5. spotřebního zboží v případě, že je na zboží uvedeno datum spotřeby, kdy v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.
 7. Domněnka existence vady. Projeví-li se vada zboží dodaného Spotřebiteli v průběhu dvanácti (12) měsíců od jeho převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. V takovém případě je na Vinařském ráji, aby prokázal, že zboží při převzetí vadné nebylo.
 8. Pozdější projev vady. Projeví-li se vada zboží po uplynutí dvanácti (12) měsíců od jeho převzetí, je na Spotřebiteli, aby prokázal, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 9. Dárky poskytnuté ke zboží. Spotřebitel není oprávněn uplatnit práva z vad pro zboží, které bylo Spotřebiteli dodáno jako dárek. U dárků je Spotřebitel oprávněn uplatnit práva z vad výlučně do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí dárku.
 10. Práva z vad. Má-li zboží vadu, může Spotřebitel požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat (i) dodání nového zboží bez vady nebo (ii) opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Spotřebitele. Vinařský ráj může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.
 11. Právo žádat slevu či odstoupit od slevy. Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:
  1. Vinařský ráj vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku.
  2. se vada projeví opakovaně;
  3. je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
  4. je z prohlášení Vinařského ráje nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v příslušné době nebo bez značných obtíží pro Spotřebitele.
Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Skutečnost, že vada zboží je nevýznamná, prokazuje Vinařský ráj.
 1. Volba práva z vady. Spotřebitel sdělí Vinařskému ráji, jaké právo z vady si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Spotřebitel změnit bez souhlasu Vinařského ráje; to neplatí, žádal-li Spotřebitel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
 2. Pojem přiměřené slevy. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které Spotřebitel obdržel.
 3. Doba k odstranění vady. Vinařský ráj odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Spotřebiteli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který Spotřebitel věc koupil, ne však později než třicet (30) dnů od dodání vadného zboží Vinařskému ráji.
 4. Reklamační protokol. Po skončení reklamačního řízení vydá Vinařský ráj Spotřebiteli potvrzení o tom, (i) jakým způsobem byla vada zboží odstraněna, případně že odstraněna nebyla, (ii) o délce trvání reklamačního řízení a (iii) případné odůvodnění toho, proč byla reklamace zamítnuta.
 5. Zvláštní ujednání o doručení ve stejný pracovní den. Pokud podle uzavřené smlouvy s Podnikatelem má Vinařský ráj závazek dodat zboží v den jeho objednání, a pokud Vinařský ráj tuto svou povinnost zaviněně nesplní, pak Vinařský ráj Podnikateli poskytne na jeho žádost náhradu za toto porušení, která bude činit (i) 100 % z ceny přepravy, a současně (ii) 5,00 % z ceny zboží, které nebylo doručeno v souladu s povinností Vinařského ráje, ne však více než 5.000,00 Kč. Práva Podnikatele z porušení této povinnosti Vinařského ráje jsou limitována do výše určené podle tohoto odstavce a Podnikateli v souvislosti s tímto porušením tak nenáleží žádná jiná peněžitá náhrada.
 1. Odstoupení od smlouvy Spotřebitelem
  1. Oznámení o odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je Zákazník povinen oznámit Vinařskému ráji. Podnikatel je povinen odstoupení od smlouvy oznámit Vinařskému ráji doporučenou poštou a/nebo datovou zprávou. Spotřebitel je oprávněn oznámit Vinařskému ráji odstoupení od smlouvy jakoukoliv písemnou formou, zejména emailem na výše uvedený email (odstavec 3.1c), SMS zprávou na telefonní číslo uvedené výše (odstavec 3.1b) nebo jinak. Zákazník je oprávněn, ale nikoliv povinen, použít k odstoupení od smlouvy vzorový formulář, který je přílohou těchto OP. Vinařský ráj potvrdí Spotřebiteli bez zbytečného odkladu přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy.
  2. Znění oznámení o odstoupení. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči Vinařskému ráji, zejména je nerozhodné, zda Spotřebitel své oznámení označí jako odstoupení, ukončení, zrušení či jinak, bude-li z vyjádření Spotřebitele zjevné, že jeho vůle spočívá v odstoupení od smlouvy.
  3. Obecné právo odstoupit od smlouvy. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy uzavřené přes Eshop nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, a to i bez uvedení důvodu. Tato lhůta plyne počínaje převzetím zboží Spotřebitelem od Vinařského ráje či od příslušného dopravce, nebo:
   1. poslední kus zboží, objedná-li Spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně; nebo
   2. poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí.
  4. Zneužívající ujednání. Je-li součástí smlouvy zneužívající ujednání (k tomu více v článku 5 OP), je Spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě devadesáti (90) dnů ode dne převzetí zboží.
  5. Odstoupení od smlouvy při absenci poučení. Nebyl-li Spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy, může od ní odstoupit do jednoho (1) roku ode dne uplynutí lhůty podle odstavce 9.1. V případě, že Vinařský ráj poučí Spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy do uplynutí jednoleté lhůty, skončí lhůta pro odstoupení uplynutím čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy Spotřebitel obdržel toto dodatečné poučení.
  6. Prodlení s dodáním zboží. Je-li Vinařský ráj v prodlení s odevzdáním zboží, může Zákazník od smlouvy odstoupit, pokud Vinařský ráj nesplní svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu Vinařský ráj poskytl.
  7. Vyloučení možnosti odstoupit od smlouvy. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy:
   1. o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků Spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, k němuž může dojít rovněž na základě poznámky uvedené Spotřebitelem v rámci objednávky;
   2. dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím;
   3. o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Spotřebitel porušil;
Další případy uvedené v § 1837 občanského zákoníku, při nichž je právo Spotřebitele na odstoupení od smlouvy vyloučeno, nemohou být předmětem smlouvy uzavírané na Eshopu s Vinařským rájem, a proto poučení o nich není součástí těchto OP.
 1. Lhůta k vrácení zboží. Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, je povinen zaslat nebo předat Vinařskému ráji zboží, které od něj obdržel, bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže Vinařský ráj Spotřebiteli nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta je zachována, pokud Spotřebitel odešle zboží před jejím uplynutím, není tedy nutné, aby zboží bylo Vinařskému ráji v rámci lhůty čtrnácti (14) dnů doručeno.
 2. Lhůta k vrácení peněz. Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Vinařský ráj bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem; lhůta pro vrácení peněžních prostředků však neuplyne dříve, než obdrží zboží zpět, nebo než mu Spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
 3. Odlišné vrácení peněz. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 4. Snížení vratky za dopravu. Jestliže Spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Vinařská ráj nabízel, vrátí Vinařský ráj Spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 5. Náklady na vrácení zboží. Vinařský ráj uhradí Spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží.
 6. Snížení hodnoty zboží nesené Spotřebitelem. Spotřebitel odpovídá Vinařskému ráji pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, tj. za veškeré snížení hodnoty zboží nad rámec základního seznámení se se zbožím.
 1. Odstoupení od smlouvy Vinařským rájem
  1. Možnost odstoupit od smlouvy. Vinařský ráj je oprávněn od smlouvy o dodávce veškerého zboží nebo části zboží odstoupit v těchto případech:
   1. Zákazník nevyvíjí a/nebo opakovaně nevyvine rozumně očekávatelnou součinnost k převzetí zboží;
   2. v důsledku chyby informačního systému, dodavatele či pracovníka Vinařského ráje dojde k uzavření kupní smlouvy ke zboží:
    1. o kterém evidoval Vinařský ráj nesprávnou informaci o tom, že je v požadovaném množství skladem, ačkoliv se později ukázalo, že skladem není;
    2. u něhož je uvedena cena, která je zřejmě nepřiměřená, zejména pokud jde o cenu řádově vyšší či nižší než obvyklou a/nebo zřejmě obsahující více či méně cifer než je pro takové zboží obvyklé a/nebo zřejmě zlevněné více, než by bylo přiměřené;
    3. s uplatněním oprávnění z poukazů či kuponů, které Zákazník ve skutečnosti nezadal, nebo u nichž je možnost jejich uplatnění chybou informačního systému Vinařského ráje, zejména pokud jde o poukazy či kupony, které Vinařský ráj vědomě nevydal či pokud jsou uplatněny pomocí kombinace znaků a čísel, které způsobují aplikaci zvýhodnění chybou systému či využitím jeho vnitřní zranitelnosti či vady.
   3. zboží, které bylo Zákazníkem objednáno jako skladem u dodavatele nebo dostupné na objednání nebude možné zajistit pro Zákazníka ke splnění smlouvy že nebude moci Zákazníku být dodáno ve lhůtě pro plnění smlouvy Zákazníka s Vinařským rájem; Vinařský ráj je oprávněn toto právo na odstoupení využít již v okamžiku, kdy se stane nepochybným, že uvedená lhůta nebude moci být splněna.
  2. Zachování práva. Právo Vinařského ráje k odstoupení od smlouvy není dotčeno či omezeno ani tehdy, pokud Zákazníkovi odešle potvrzení o přijetí a/nebo akceptaci objednávky Zákazníka.
 2. Řešení stížností
  1. Vinařský ráj přijímá stížnosti či připomínky Zákazníků na kontaktních údajích uvedených v odstavci 3.1 těchto OP, a to ve všech formách.
  2. Požádá-li o to Zákazník, vynaloží Vinařský ráj úsilí k tomu, aby pro prošetření stížnosti či připomínky Zákazníka zpravil Zákazníka o výsledku svého šetření a o případných případně přijatých opatřeních.
  3. Pokud je stížnost s ohledem ke svému obsahu faktickou reklamací zboží, bude taková stížnost vyřízena jako reklamace v souladu s platnými právními předpisy a těmito OP.
 3. Mimosoudní řešení sporů
  1. V případě, že dojde mezi Vinařským rájem a Spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 44
110 00 Praha 1
 • adr@coi.cz
 • adr.coi.cz
  1. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh Spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo se Společností vyřešit přímo.
  2. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Společnosti poprvé.
  3. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
  4. V případě sporu mezi Spotřebitelem a Vinařským rájem, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne Vinařský ráj Spotřebiteli informace uvedené v tomto článku v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.
 1. Změna obchodních podmínek
  1. Právo změny OP. Vinařský ráj si vyhrazuje právo měnit znění těchto OP s účinky do budoucna, a to zejména za účelem uvedení OP do souladu s právními předpisy, ke zlepšení kvality poskytovaných služeb a/nebo s ohledem na své obchodní cíle.
  2. Nedotknutelnost stávajících smluv. Změna těchto OP nemá vliv na práva a povinnosti Vinařského ráje a/nebo Zákazníka ze smluv uzavřených před účinností této změny.
  3. Informace. Vinařský ráj informuje Zákazníky o změně těchto OP prostřednictvím zveřejněním aktualizovaného znění OP na Eshopu.
 2. Závěrečná ustanovení
  1. Právní režim. Práva a povinnosti ze smlouvy se řídí právním řádem České republiky.
  2. Přednost před zněním OP. Přednost před ujednáními těchto OP mají ustanovení právních předpisů, od nichž se nelze smluvně odchýlit, případně od nichž se nelze odchýlit v neprospěch jedné ze smluvních stran, zejména v neprospěch Spotřebitele.
  3. Účinnost. Tyto OP jsou účinné ode dne 31. srpna 2023.
 
Příloha č. 1
Formulář pro odstoupení od smlouvy
Adresát Monos Technology s.r.o., identifikační číslo 29219639, se sídlem Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod, společnosti zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 66605 vedenou Krajského soudu v Brně
email: eshop@vinarskyraj.cz
telefon [TBD];
Odesílatel / Zákazník
Jméno a příjmení / firma  
Adresa / sídlo  
Zboží, kterého se odstoupení týká  
Číslo dokladu o nákupu (faktura)  
  Tímto oznamuji / oznamujeme, že odstupuji / odstupujeme od kupní smlouvy k výše uvedenému zboží.  
Datum: Podpis: